Det ble i går vedtatt nytt bestandsmål for ulv i Stortinget. Svært "ullent" heter det nå at det skal være 4-6 ynglinger. Grenseflokker skal telle som 0,5. Også yngling utenfor vernesonen skal telle heter det i vedtaket som ble vedtatt med stemmer fra Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

Hvordan endelig definisjon på dette vil slå ut er ikke kjent enda. Som et av problemstillingene det kan undres over er hvis bestandsmålet ikke oppnås i vernesonen. Skal det da aksepteres og vernes en eventuell yngling utenfor sonen som det står i vedtaket? Dette skaper nå et undrlig scenario. Det står i vedtaket at minst tre av ynglingene skal være helnorske.  Da kan en undre om en flokk som har mer enn femti % av sitt revir i Norge teller som grenseflokk eller er helnorsk.

Norge har ikke hatt noe endelig bestandsmål for ulv siden rovdyrforliket i Stortinget i 2011. Da ble det besluttet å søke et samarbeid med Sverige om bestandsmål å forvaltning av felles ulvestamme. Det har ikke lykkes siden Sverige ikke har selvråderett i slike saker lenger. EU setter her rammer for Sverige som er svært kontroversielle. Ulveforvaltningen i Sverige har de siste åra nå i hovedsak blitt avgjordt i rettsystemet. Da paragrafer skal være retningsgivende i en slik sammenheng blir fornuft og lokal medbestemmelse tilsidesatt etter diktat fra EU som så langt har blitt prioritert.

Muligheten for forvaltning av kongeørn i Norge skal også nå være på gli. Her har det så langt ikke vært mulig å få til uttak av skadegjører. Det er ikke kjent hvordan detaljene her vil slå ut så langt.

Vernesona for ulv er endret. Ulvesoneutvalget sitt forslag om endring er vedtatt. Det vil si at i vårt område følger grensa til vernesona nå Glomma i sørfylket. Det skal ikke være endringer nordover i Engerdal, Rendalen og Stor Elvdal.

Forvaltningen vil nå trolig snart komme med sin definisjon av det nye vedtaket . Inntil da knytter det seg stor spenning til hvordan årets sju helnorske ynglinger av ulv skal forvaltes.

Alt i alt ser det ut som gårsdagen vedtak i Stortinget bare styrker ulvestammen i Norge. Beiteinteresser og lokalsamfunn som virkelig får føle problemet med en stadig økende rovdyrstamme settes igjen på sidelinja.