Kjølaberget/Hollarberget beitelag i har sanket inn sauene sine etter et par korte uker på utmarksbeite. Ulv i området har gjort situasjonen uholdbar. Flere titalls sau/lam er borte. Mange avlivd med store skader, andre drept. Statens Naturoppsyn har dokumentert at ulv utvilsomt er skadegjører.

Beitebrukerne som er bosatt i skogkanten til beiteområdet sitt må holde dyra på innmark. Bare noen titalls meter fra utmarka som de ikke lenger kan bruke på grunn av trusselen om nye ulveskader. Representanter fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling var i går i et møte med beitebrukerne. Der deltok også ordførere og kommunal landbruksforvaltning i de berørte kommunene.

Situasjonen for beitebrukerne er nå kritisk. Fylkesmannens representanter hadde ikke med seg noen forslag til løsninger på problematikken. Uttak av skadegjørere burde vært mulig i følge nylig vedtatt forvaltningsplan for rovvilt i regionen. Dette vurderer Fylkesmannen nå  som uaktuellt siden det enda ikke er klart om bestandsmålet for ulv er nådd i år.Selv om Kjølaberget ikke er et kjent revirområde så hjelper det tydligvis ikke. Forvaltningen har enda heller ikke kommet med skriftelig avslag på beitelagets søknad. Om det er flere begrunnelser er derfor ikke kjent. Da er det heller ikke mulig for beitebrukerne og komme videre med en eventuell klage på vedtaket.

At beitebrukerne nå har fått et akutt problem som krever stor innsats og mye ekstra arbeid har forvaltningen tydeligvis ikke merket seg. Kun vanlig dagsats for å holde sauen på innmark var det som Fylkesmannen hadde og tilby på møtet i går.

Hva beitebrukerne nå kan foreta seg annet enn og påklage vedtaket som Fylkesmannen i Hedmark har fattet er uklart. En eventuell klage i saken vil gå til Miljødirektoratet som erfaringsvis bruker meget lang tid i slike saker. Det løser ikke Kjølaberget/Hollarberget Beitelag sitt problem. De må ha hjelp nå !

Her bør kommunene i området være pådrivere for å finne løsninger. Alternativet kan være at beitebruken i området opphører i sin nåværende form. Noe som absolutt ingen er tjent med.

Les også artikkelen,"Ulveangrep på sau i Kjølaberget,Åsnes", for mer bakgrunnsinformasjon her.

Saken vil bli fulgt opp.