Etter at Statens Naturoppsyn sin rovviltkontakt på Hedmarken har dokumentert to bjørneskadde søyer i Stange kommune innvilget i går Fylkesmannen i Hedmark skadefellingsløyve. Det er tidligere i beitesesongen vært en rekke observasjoner av bjørnen i området. Under skadefellingsforsøk på ulv i området for ei tid tilbake hadde jegere fra det kommunale skadefellingslaget nærkontakt med bjørnen. Det er dokumentert at bjørn har tatt to sauer i Nord Odal.før i beitesesongen. Her er den også observert.

Søyene i Stange som måtte avlives, hadde ferske skader. Brystfett og jur, som er typiske bjørneskader, var revet/spist. Lammene til søyene er tatt hånd om av eier.

Skadefellingsløyvet på ulv i samme området ble også forlenget etter søknad fra Løten og Vang Beitelag og Romedal og Stange Beitelag. Her argumenterer Fylkesmannen sine representanter med usedvanlig stort skadeomfang og potensiale for framtidige skader i vedtaket sitt. Det er et stort antall sau på beite i kommunene på Hedmarken. Skadefellingsløyvet på ulv løper nå fram til 22.07.2014. 

Nord-Odal, Stange og Løten ligger i "grønn sone", som av forvaltningen er definert som prioritert beiteområde.