Løten 12.12.2014

Klima og Miljødepartementet

Ulveforvaltning i Norge

Uttalelse fra Hedmark Sau og Geit

Styret i Hedmark Sau og Geit har behandlet høringen om endringer i rovviltforskriften/forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Hedmark Sau og Geit har merket seg at Norsk Sau og Geit har signalisert nulltoleranse for ynglende ulv i Norge og vil støtte dette med følgende presisering i  prioritert rekkefølge:

1- Ingen ulv i Norge.

2- Dersom det er flertall i Norge for å ha ulv og yngling av ulv må denne forvaltes i hegn.

3- Ulv som observeres innenfor landets grenser og som kan være en fare for livskvalitet og      næringsliv skal tas ut umiddelbart.

 

For styret

Ole Jacob Akre                         Ulf Skårholen

leder                                          sekretær