Ringsaker Sau og Geit og Folldal Sau og Geit fremmet begge en likelydende sak til fylkesårsmøtet i Hedmark Sau og Geit . " Avkortning på rovdyrskadeerstatningen".

Hedmark Sau og Geit sitt årsmøte vedtok en resolusjonstekst om temaet, som ble fremarbeidet under årsmøtet. Denne ble det vedtatt å oversende som en sak til landsmøtet. Her kan du lese hele teksten i Hedmark Sau og Geit sitt innspill, "Avkortning i rovdyrskadeerstatningen"..

Saken kom opp på representantskapsmøtet før landsmøtet. I denne forsamlingen møter fylkeslederne fra hele landet i tillegg til landstyret.Det ble her uttrykt stor støtte til Hedmark om saken

Representantskapet besluttet og ta saken til landsmøtet.

Landsmøtet vedtok en tekst om temaet som ble utarbeidet av en komite på fire landsmøtedelegater. Nestleder i Hedmark Sau og Geit, Martin Mostue var vår representant her.

Landsmøtets vedtak i saken utrykker stor støtte og forståelse til Hedmark Sau og Geit. Dette er ikke bare et problem i Hedmark, men også andre fylker er berørt av dette.

Uttalelsen fra landsmøtet kan du lese her.