Årets lisenskvote på jerv er satt til seksten dyr i Hedmark. Dette er en økning på fire dyr fra forrige sesong. Da ble ikke kvoten fyllt i Hedmark. Det ble sendt søknad om uttak av jerv til Miljødirektoratet etter at lisensjakta var avsluttet uten at dette ble innvilget.

Bestandsmålet for jerv i regionen har vært oppnåd i en årekke nå. Det har i tillegg vært dokumentert 4,5 ynglinger i gjennomsnitt over bestandsmålet i regionen de siste tre åra. Når en vet at dokumenterte ynglinger  er et minimum av det faktiske så er det liten tvil om at jervebestanden har økt kraftig i i Hedmark de siste årene.  Uten at dette har medført nevneverdig økning i lisenskvoten.(Dette ble forøvrig påklaget av HSG før årets lisensfelling uten at Klima og Miljødepartementet endret kvoten.)

Når en ser kravene for å få godkjent en jerveyngling kan en undres over hvor stor bestanden egentlig er.

Her er rovdata sin veileder for å gokjenne ei yngling:

 

Yngleregistrering jerv

Vinterbesøk

- Dato

- Antal spornetter

- Sporforhold – Gode/Dårlege

- Aktivitet – Ingen aktivitet/Aktivitet i ynglelokaliteten/Aktivitet på hiplass

- Antal spor i ynglelokaliteten

- Hiopning funne – Ja/Nei

- Antal spor til og frå hiopning

(kvar sporløype = 1, spor både til og frå hiopning = 2)

- Hiopning regelmessig i bruk kvart døgn – Ja/Nei

- Antal DNA-prøver samla i ynglelokaliteten

Etterkontroll (minst fire oppfylt på hilokalitet)

1) Restar frå fleire byttedyr (angje kva byttedyr)

2) Rikeleg med ekskrement (minst to toalett eller eitt toalett med minst 1l volum)

3) Fleire leie

4) Rikeleg med ullhår (minst ein handfull)

5) Bitemerke på vegetasjon minst to ulike stadar

6) Tydeleg gangsystem med forgreiningar, anten i snø eller som tydeleg slitasje på bakke/vegetasjon

Yngleregistrering jerv

Dokumentert yngling

- Feltpersonell observerer unge/ungar (spor eller syn), dokumentert med foto

- Daud jervunge

- Lakterande jervtispe (daud eller fanga)

Anteke yngling

- Feltpersonell observerer unge/ungar (syn), ikkje dokumentert med foto

- Hiplass med hiopning + Regelmessig bruk kvart døgn ved minst tre besøk over 21 dagar + Tidlegare kjent hilokalitet

- Hiplass med hiopning + Regelmessig bruk kvart døgn ved minst fire besøk over 28 dagar

- Hiplass med hiopning + Regelmessig bruk kvart døgn ved minst eitt besøk + Godkjent etterkontroll

Definisjonar

- Ynglelokalitet (100-300 km²) = territoriet til tispa

- Hilokalitet (max 500 m)

- Hiplass (max 50 m)

 

Tre til fire besøk på yngleplassen i løpet av en en gitt periode. Sportegn som blir dokumentert/godkjent. Dette på vårvinteren der framkommelighet, vind, skare, barmark eller nysnø kan gjøre dette umulig.Statens Naturoppsyn har funnet hiplasser/sannsynlige ynglinger som det ikke har vært mulig å få godkjent siden dokumentasjonskravene her må sies å være meget harde.( SNO har nå begynt med viltkameraer for å bedre dokumentasjonen noe.) Når en lokalt vet at jerv  står for betydelige skader på beitedyr er kvoten som blir tatt ut av stor betydning for tap på beite.

 Her kan du lese mere om jervefellinga i Gammeldalen.