Vi mener det må tas ut fire ulverevir, ikke tre slik rovviltnemndene har fattet vedtak om.

Rovviltnemdene i region 4 og 5 har fattet vedtak om en kvote på inntil 24 dyr. Revirene det er fattet vedtak om å ta ut er Osdalen, Julussa og grensereviret Slettås. Vi  er enige med uttak på disse 3 revirene, men vi presiserer at det må taes ut fire ulverevirer! 

Norsk Sau og Geit viser til rovviltforliket av 2011 punkt 2.2.7 i klagen: "Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelfredsloven i prioriterte beiteområder. Ved vedtak om beiterestriksjoner grunnet rovvilt skal dyreeier ha rett til full økonimisk kompensasjon etter nærmere regler. Kompensasjonen skal gis fra dag 1." 

Vi har også klaget på lisensfellingsperioden. Vi foreslår at den settes til 1.oktober 2017 - 31. mars 2018, både innenfor og utenfor sonen. (Rovviltnemdene har fastsatt lisensfelling fra 1.januar 2018 - 15. februar 2018 innenfor sonen.)

Protokoll med vedtak fra rovviltnemndsmøte i region 4 og 5 -26.juli 2017

 

Legger også til et brev fra Miljødirektoratet ang beredskap i forbindelse med skader på husdyr og tamrein forårsaket av rovvilt.                                                                                                                                                                             Dette brevet er også sendt ut til alle lokallagsledere i Hedmark. 

Oppfordrer alle til å lese brevet!