NRK har nå lagt ut historien bak fellingsløyvet og uttaket av bjørn i Stor Elvdal. Miljødirektoratet gav muligheten til uttak av en bjørn i området til Mykleby beitelag. Bjørnen ble fellt av mannskap fra Statens Naturoppsyn 16.04.2016.

Her kan du lese NRK sin framstilling av saken.

Etter NRK sin framstilling har statsekretrær Lars Andreas Lunde har grepet direkte inn i saken og gitt direktiv om uttak av bjørnen til Miljødirektoratet. Stor Elvdal kommune sin søknad om uttak av bjørnen var ikke ferdig behandlet i Miljødirektoratet da direktivet fra Statsekretæren kom. Dagen etter ble bjørnen skutt av Statens Maturoppsyn sine mannskaper.

– Jeg forsto det som at miljødirektoratet kunne kommet til en annen konklusjon. Da tok jeg avgjørelsen om å instruere direktoratet, bekrefter Lunde til NRK. 

Dette er noe som vi i beitenæringa har erfaring med.. Forebyggende tiltak som faktisk virker har ofte sittet langt inne hos rovdyrforvaltningen. Derfor prøver næringa å opplyse de som sitter i ledelsen av forvaltningen med faktaopplysninger og egne erfaringer.

'I august 2014 hadde Løten og Vang Beitelag besøk av Statsekretær Lars Andreas Lunde med følge fra departementet. Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag inviterte forvaltningen med til et besøk hos et beitelag som hadde erfaring med rovdyrproblematikken over lang tid. Et av hovedpunktene som da ble tatt opp med Statsekretæren var nettopp forebyggende uttak før beiteslipp.

Her kan du lese om Statsekretærens besøk i Løten og hans holdning til uttak av rovvilt før beiteslipp den gangen

- Det kommer an på nær beitestarten søknadene kommer. Å ta ut streifdyr mange uker før beitedyrene skal ut har liten hensikt. Da truer de ikke beitedyrene og kan være langt vekk innen dyrene sendes ut på beite, sa statssekretær Lars Andreas Lunde til Hamar Arbeiderblad 29.08.2014.

At forvaltningen nå gjør kuvending i sin holdning om uttak før beiteslipp er en svært positivt med tanke på skadeforebygging. Rovdyrforliket i Stortinget sier også at forvaltningen skal bygge på kunnskap og erfaring. At Statsekretæren nå lytter til erfarne folk som Anders Kiær og Lars Kveberg i Stor Elvdal er svært positivt. Et direktiv til Miljødirektoratet i en slik sak kan bare ses som en holdningsendring fra Regjeringen og er absolutt noe som forvaltningen bør merke seg i framtidig saksbehandling.

– I rovdyrpolitikken er det politiske avveininger som må tas. Denne regjeringens politikk er å ha en lav terskel for å ta ut rovdyr i prioriterte beiteområder før beitesesongen. Denne bjørnen befant seg i et område der beitenæringen skal ha prioritet. For å prøve å redusere tap på sauene ble det gitt en fellingstillatelse, sier Lunde til NRK