Et stort antall beitebrukere fra nord-østerdalen møtte fram på Landbrukets hus, Tynset 10.08.2016.. Per Fossheim orienterte om situasjonen for folk og dyr ved rovdyrangrep. Per, som er ansatt i organisasjonene sitt FKT-prosjektet, holdt et meget bra innlegg og gav gode råd til de frammøtte. Møtet var et felles arrangemang med Hedmark Bonde og Småbrukerlag. Hedmark Bondelag og Hedmark Sau og Geit.

De snaut sytti frammøtte som alle har erfaring med problematikken om rovdyrskader i utmark var svært lydhøre når det ble orientert om det alvorlige temaet. Gode tips om loggføring og registrering av alle funn og hendelser i utmark for å underbygge dokumentasjonen ovenfor forvaltningen.

Alle de frammøtte var svært motiverte for å forberede seg best mulig til de eventuelt selv havner i en slik alvorlig situasjon.

Per Fossheim gav mange gode tips til de frammøtte på Tynset.(Foto Ståle Støen)