Klima og Miljødirektoratet delegerte 28.04 muligheten til våruttak av fire ulver til Fylkene. Vest Agder  var tidlig ute og åpnet for uttak av to individer. Funn av møkk og spor gjennom vinteren har vist at her er det ulv som har forvillet seg langt utenfor vernesona.

Det er også gjordt observasjoner av ulv i Oppland. Her er det meldt om flere observasjoner av ulv i Nord Fron.

Det er også fanget opp en ulv av et viltkamera på hedemarken. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark har avslått en muntlig forespørsel fra det lokale beitelaget om uttak av dette individet.  Dette ble begrunnet med at det var .gått lang tid fra registreringa til forespørselen om uttak kom. Et argument var også at det bare var en observasjon.  Det er nå i ettertid kjent at det har vært flere observasjoner i nabolaget her. 

Fra første mai er Fylkesmannen i Hedmark sin vakttelefon for rovviltsaker igjen åpen.

Søknad fra Hedmark Sau og Geit og mange lokale beitelag på hedemarken om uttak av fredet rovvilt før beitesesongen er så langt ikke besvart av Klima og Miljødirektoratet. Dette til tross for rovviltforliket der det uttykkelig presiseres at saker skal behandles før de mister sin aktualitet.