Åpning ved ordfører i Tolga, og leder i Regionrådet for Nord-Østerdal, Ragnhild Aashaug .  Hun oppsummerte landbrukets betydning for Nord-Østerdalskommunene, både lokalmatproduksjon, volumproduksjon, og forholdet til reiselivet.  Ca 20 % av total omsetning i kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommer fra jordbruket.

Fra Tine møtte Eli Reistad, som gikk gjennom landbruksmeldingen i grove trekk, samt hva som vil komme i jordbruksforhandlingene.  Mest fokus fikk markedsordningen for geitmjølk, som er foreslått fjernet. Tine ønsker IKKE å fjerne ordningen, og om dette skulle skje, så har Tine også i sine vedtekter en henteplikt for alle medlemmer.  Tine ville imidlertid støtte en FRIVILLIG oppkjøpsordning. 

Kvoteregioner:  Tine ønsker disse i hovedtrekk som nå, men mener også at like viktig som hvordan kvoteregionene er organisert, er tilgang på investeringsmidler for oppjustering / nybygg av fjøs. Her er det store etterslep, og investeringsmidler MÅ også kunne gis til små og mellomstore bruk / fjøs.

Jordbruksforhandlingene 2017:  Mjølk utgjør rundt 1/3 av alle jordbruksinntekter, så mjølka er vikitg. Dessverre er import av mjølkebaserte varer økende.

Erling Aas Eng, Hedmark Bondelag :  Han tok for seg landbruksmeldingen generelt, men mer spesielt på avløserordning, tidligpensjon og tilskuddsordninger.

 

Til sist var geitbønder i Hedmark bedt om å si litt om hva som var gjort fra denne siden fra Landbruksmeldingen kom og fram til i dag.  Marianne Rønning tok for seg hva som var gjort, rundt om i landet, men spesielt her i sør, bl a med kontakt mot politikere / faglag, men også «problemene « med kjedemakta, og med å få varer ut i butikkene.  Til slutt orienterte Hans Bondal om hva som var gjort siden nyttår og fram til i dag. Det ble tidlig i januar tatt initiativ til et felles møte for geitbøndene i Hedmark. På dette møtet ble det enighet om en høringsuttalelse til næringskomiteen. Denne ble utarbeidet, og støttet, av alle produsentlag i Tine, hvor geitmjølk blir produsert, og i tillegg støttet av HB, HBS, HSG, samt flere ordførere og fylkesordfører m fl. Fire geitbønder reiste så til næringskomiteens høring og framla saken muntlig i høringen. Minst 8 av totalt 46 innlegg i høringen poengterte markedsordningen, og dens viktighet for geitholdet  i Norge.

Marianne Rønning og Hans Bondal               (Foto Stein Vaaler)