Nitten organisasjoner fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold møter på torsdag i Stortinget. Felles grunnlag for disse er at alle er forankeret i skog, utmark og beitenæring.  Sammen har organisasjonene utarbeidet sin felles rovdyrpolitiske plattform som da skal presenteres.

Organisasjonene ønskemål er fortsatt utnyttelse av utmarksressurser på en bærekraftig måte. Beitebruket sin positive effekt på utmarka vår holder faktisk liv i 685 truede arter. Disse artene er nå truet og vil forsvinne som en naturlig del av faunaen vår hvis beitebruk opphører. Dagens rovdyrforvaltning forårsaker i praksis at næring og grunneiere mister muligheten til fullt ut å kunne høste potensialet som faktisk ligger i utmarka.

Store deler av nærområdet til organisasjonene er båndlagt som reservat for fredet rovvilt. Konsekvensene av dette, både økonomisk og som trussel mot faunaen, ønsker organisasjonene å sette fokus på. Dette i forkant av en ny behandling av rovdyrpolitikk i Stortinget,