Styret har fått signaler om at det også i år er en del beitebrukere som har fått avkorting i erstatningsutbetalingene utover normaltal. Klager fører vel i praksis sjelden frem, men hvis mange bruker sin rett til å klage på vedtaket om avkortning, vil dette være med og synliggjøre at næringa ikke kan leve med og godta avkortingene. Klagefristen er 3 uker fra tilsagnsbrev er mottatt og sendes til Fylkesmannen i Hedmark postmottak@fmhe.no.

 Styret vil gjerne ha oversikt over omfanget av avkortinger og gjerne på beitelagsnivå. Ta kontakt med Øystein Knutsen på mobil 48130216 eller e-post: knaknuts@online.no. Saken vil styret drøfte på møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling mandag 9. januar. Derfor er det viktig at lokallaga bidrar med en oversikt over sine områder. Landbruksetaten får kopi av tilsagnsbreva og har derfor mulighet til å bidra med en oversikt.

Erstatning for tap av sau i Hedmark 2011