Kommunehuset Folkvang i Elverum var møtestedet for oppstart av møteserien om "sau på innmark". Drøyt tjue saueholdere møtte. Tanken bak tiltaket er å skape en ny giv og en felles arena for småfeintreserte i kommunene Trysil, Elverum, Våler, Åsnes og Grue. Alle landbruksforvaltningene i kommunene var representert i tillegg til Fylkesmannens landbruksavdeling med Jorun Stubsjøen og Rune Granås fra Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Det er søkt om midler til prosjektet som nå er i startfasen. Det vil, hvis søknaden blir innvilget, bli en møteserie med mange forskjellige temaer innen det praktiske med sauehold og agronomi.  Dette vil bli forsøkt avholdt i løpet av en toårs periode. I tillegg vil det bli gjort tiltak med modell av "Småfeprosjektet i Nord Østerdal". Dette var et prosjekt som kom istand da forsøksvirksomheten på Sæter i Kvikne ble lagt ned. Småfenæringa i Østerdalen hadde fått mye støtte der. Dette ble da forsøkt kompensert med  oppstart av prosjektet. Småfenæringa i hele østerdalen har nytt godt av dette tiltaket. Konsulenttjenester og rådgivning til den enkelte småfeholder, samt styrking av nettverk ble prioritert  i de årene som småfeprosjektet var i drift.

I overnevnte kommuner er det nå svært få saueholdere. Rovdyrsituasjonen og politikken i den forbindelse har ikke gagnet beitenæringa. Tomme fjøs og gjengroing har blitt resultatet. Noen har sauen sin på innmark og andre innenfor rovviltavvisende gjerder. Sau blir også flyttet ut av området til  beiter i nord i fylket. Denne situasjonen, der en ikke fritt kan nytte sine tradisjonelle beiteområder, har over tid svekket småfenæringa i dette området.

Landbruksforvaltningen i kommunene tar nå tak i saken og gjør et forsøk på å få opp interessen for sauehold i området.

Møteplasser med småfehold som tema har ikke vært overrepresentert på møtekalenderen i disse områdene. Nettverk og nabosamarbeid gjør hverdagen mye enklere for alle. Ingen besetninger har like forutsetninger så den enkelte må gjøre det beste ut fra de ressursene han selv rår over. Innmark, utmark, fjøs og menneskelige ressurser er faktorer som er viktige. Utmarksbeiting er en kjemperessurs som her burde være en selvfølgelighet. Det er det ikke lenger slik rovdyrsituasjonen og politikken bak ser ut nå og har vært de siste tiåra. Derfor må næringa nå selv ta tak for å finne de beste løsningene som er tilgjengelig for å styrke den enkelte besetning. Møteserien og tiltakene er absolutt ikke bare ment for de som kun nytter innmarksbeite. Dette er noe som alle småfeintreserte i området kan og bør dra nytte av. 

Det er her et tilbud som småfeintreserte i de fem kommunene ikke bør la gå fra seg. Hvorvidt en nytter innmark eller har tilgang på utmark som beite eller har andre løsninger er uintresant i denne sammenhengen. Hvis småfenæringa i området skal overleve over tid trengs arenaer for å styrke fagmiljøet. Alle har alltids noe å lære eller lære bort. Dette er et tilbud til den enkelte som ønsker å fortsette med småfe eller ønsker å starte opp med en ny produksjon kan dra nytte av.

Rune Granås og Jorun Stubsjøen

Jorun Stubsjøen orienterte om "Småfeprosjektet i Nord Østerdal", og mulighetene for et slikt prosjekt i det aktuelle området. Rune Granås orienterte om erfaringer med sau på innmark i Rendalen når alle sauene der måtte over på innmark i en femårsperiode. Videre fortalte han litt om praktiske løsninger for arealbehov, vekstskifte og rullering av beiter når dyr må holdes innenfor begrensede områder. 

Hvis noen ønsker mere informasjon så ta kontakt med landbruksforvaltningen i Trysil, Elverum, Våler/Åsnes eller Grue.