Alle de tohundreogfemti sitteplassene i kulturhuset på Lesja var fyllt og vel så det når miljøvernminister Tine Sundtoft møtte beitebrukere og bygdefolk til rovdyrdebatt. Ekstra stoler  måtte hentes inn, men alikevel ble det bare ståplasser til de siste som ankom. Rovdyrpolitikk er et tema som omhandler de fleste som bor på bygda i Norge. Politikken har direkte innvirkning på folk sin hverdag. Dyrevelferd, økonomi, jakt og mulighetene vi på landsbygda har til å nytte utmarka vår er jo påvirket av denne. Dette er noe vi som beitebrukere har førstehåndskunnskap om. Muligheten til å høre miljøvernministeren i debatt med resten av panelet ville ingen av de frammøtte gå glipp av. Debatten var arrangert av Ny Rovdyrpolitikk i samarbeid med Lesja og Dovre kommune. Åge Tøndevoldshagen var kveldens meget dyktige ordstyrer. Han viste gjennom debatten en innsikt i beitedyr/rovdyr-problematikken som få besitter.. 

Store tap av beitende sau til rovdyr i Oppland og da spesielt med jerv som skadegjører var utgangspunktet for debatten. Alle deltakerne i panelet med miljøvernministeren i spissen fikk ytre sin mening i et kort åpningsinnlegg.

Fra venstre Arnfinn Beito,Oppland Sau og Geit. Einar Frogner, Norges Bondelag.Reidun Gravdahl,Fylkestinget Oppland.Ann Merete Furuberg, Norsk Bonde og Småbrukerlag, Tine Sundtoft, Miljøvernminister, Marit Arnstad, stortingsrepresentant.Øistein Folden, Naturvernforbundet. Øivind Gaden, Mattilsynet. Åge Tøndevoldshagen.

 Her kan du lese Miljøvernministerens innlegg .

Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit og Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Leder i Oppland Sau og Geit, Arnfinn Beito påpekte at regelverket som rovdyrforvaltningen forholder seg til er meget uklart. Dette gjør at det ofte er tolkningsspørsmål hvordan saker løses.

Marit Arnstad var svært klar på at vedtatt politikk må følges opp. Restkvoter etter lisenjakt taes ut før beiteslipp var også nevnt av blandt annet Einar Frogner.

Ann Merete Furuberg mente at restkvoter etter lisensjakt må taes ut og at beitebrukernes interesser må ivaretaes.

Naturvernforbundet sin representant, Øistein Folden, mente at det burde opprettes buffersoner i tillegg til vernesonene for rovdyra og at det ville redusere konfliktnivået.

Mattilsynet sin representant, Øivind Gaden, mente at forvaltningssoner ikke var enkle og forholde seg til. Dyr i utmark ser ikke slike grenser. Dette alltid skape konflikt..  

Under spørsmålsrunden fra salen ble det mye diskusjon om antall jerv. Hvor stor bestanden egentlig er og  hvor mange dyr forvaltningen bruker når en yngling blir tellt. Miløjvernministeren noterte flittig og lovde å komme tilbake med svar på en rekke spørsmål som ble stillt fra salen ved en senere anledning.

. Miljødirektoratet var ikke representert under debatten. Mange av sporsmålene statsråden fikk gikk direkte på beitenæringa sitt forhold til direktoratet. Tine Sundtoft påpekte spesielt hvor viktig det er med dialog i slike sammenhenger.

Felles forståelse av bestandstall,evaluere regelverk for lisensjakt på jerv på nytt, finne et riktig tall for antall jerv/yngling og bedre tilliten mellom partene var noe av det statsråden nevnte i sin oppsumering som hun ville jobbe videre med framover.