Skadebildet i Hedmark har i år vært svært spesielt og variert. Store tap til ulv og jerv har også denne sommeren dominert beitesesongen for beitebrukerne i Hedmark. Der tapa er store har FM ved god dokumentasjon utbetalt for alt minus normaltap.Andre områder har også denne gangen fått avkortning på sitt erstatningsoppgjør. Dette til tross for at det i mange tilfeller er dokumenterte skader i beiteområdene.

Her kan du lese Fylkesmannens tall for årets beitesesong i Hedmark.

Hedmark Sau og Geit oppfordrer alle som nå har fått erstatningsoppgjøret i postkassa til å ta en grundig gjennomlesning av skrivet. Særlig de som har fått avkortning bør snarest ta en vurdering om vedtaket skal pågklages. Husk at her er det en tidsfrist som ikke kan overskrides.

Der det er kjente forekomster av ørn i beiteområdene og lite dokumentert av skader, kan denne være en av årsakene ved store "uforklarlige"tap. Gaupe og jerv kan også lokalt være en betydelig skadegjører som det er vanskelig og finne kadaver etter. Ved observasjoner av potensielle skadegjørere i beiteområder eller sportegn etter disse så kan dette være verdt å nevne når en påklager et vedtak vedrørende erstatningsoppgjøret. Om mulig skaff fram vitnebeskrivelser og mulig fotodokumentasjon av observasjoner som har vært gjort i beiteperioden. Dette kan være med å påvirke i en klagesak.