Klima og Miljøverminister Helgesen sin beslutning om å stoppe lisensfelling av ulv i ulvesona og tilgrensende område får nå store konsekvenser. Statsråden sin begrunnelse  om at dette ikke vil være lovlig etter Bern-konvensjonen og Naturmangfold-loven stilles det nå spørsmål ved. Dette skal være konklusjonen etter at lovavdelingen i justis departementet har vurdert saken.

Stortinget sitt nylig vedtatte bestandsmål for ulv i Norge settes med dette til side.

Dette vil i praksis medføre at alt uttak av fredet rovvilt i vernesoner ikke er mulig eller vanskeliggjøres. Lisens felling er etter stortingsforliket fra 2011 det som skal være forvaltningens tiltak for bestandsregulering på fredet rovvilt. Uten bestandsregulering etter denne modellen vil verneområdene være et reservat uten begrensninger på antall individer.Når bestandsmålene er nådd skulle det nå åpnes for bestandsregulering. Nå når, det som er aktuellt i disse dager, ulvestammen skal forvaltes setter statsråden en effektiv stopper for dette.Offentliggjøring av resultatet av klagebehandlingen på vedtakene som er lovlig fattet i regionenes rovviltnemnder og godkjent i Miljødirektoratet setter dermed en effektiv stopper for starten av lisens uttaket ved kommende årskifte. At Bern-konvensjonen og Naturmangfoldloven har unntaksregler for trussel mot bufe og tamrein forbigåes av klima og miljøvern ministeren i stillhet. Forøvrig så kan dette vedtaket ikke påklages !

Uansett hva resultatet av dette ender opp med så er det nå blitt satt en effektiv stopper for start av lisens uttak på ulv ved årsskiftet.

Konsekvensen av dette er at rovviltnemnda i region fem trekker seg med øyeblikkelig virkning. Her er brevet som nemnda har sendt ut i dag.

Nedlegging av verv

 

Med vedtaket fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona, ser ikke medlemmene i Regional Rovviltnemnd i region 5 det lenger formålstjenlig å sitte i rovviltnemnda.

Vi varsler med dette at vi legger ned våre verv med øyeblikkelig virkning.

 

Som medlemmer av Regional Rovviltnemnd har vi vært opptatt av å utføre våre verv på en slik måte at vi forvalter rovviltet innenfor de rammer som er satt av Stortinget. Vi har fått i oppdrag å forvalte ut fra vedtatt statlig politikk. I tillegg til rovviltpolitikk isolert, dreier dette seg om politikk for landbruk, friluftsliv, jakt og utmarksbaserte næringer.

 

Etter at Stortinget i juni 2016 omsider fattet vedtak om hva som skulle være bestandsmål for ulv i Norge, fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 først vedtak om lisenskvote utenfor ulvesona. Dette vedtaket omfattet i tillegg til en generell kvote på 5 dyr, også uttak av den såkalte Osdalsflokken. Denne flokken befinner seg i all hovedsak utenfor sona, og roviltnemnda i region 5 hadde også tidligere anmodet om uttak av denne flokken. I september fattet nemndene i region 4 og 5 vedtak om uttak av 3 angitte revirer innenfor sona. Dette ble gjort etter at rapport pr. 1. juni viste at vi lå langt over det bestandsmålet Stortinget hadde satt.

Det er verdt å merke seg at rovviltnemndene fulgte de råd om kvote som fylkesmennene som sekretariat hadde gitt. Nemndenes flertallsvedtak er identisk med innstillingen fra fylkesmennene. Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets faglige rådgivingsorgan i klagesaker. Direktoratet vurderte at nemndenes vedtak om kvote var fullt forsvarlig. Prosjektleder for Skandulvprosjektet Håkan Sand ved Grimsø forskningsstasjon i Sverige har i media uttalt at norske rovviltnemnders vedtak om ulvekvote ikke truer bestanden – og derfor er fullt forsvarlig.

 

Som viktigste bakgrunnsmateriale ligger Stortingets vedtak fra juni med en ramme for hva bestanden av ulv skal være i Norge. Rovviltnemndenes vedtak ligger godt innenfor de rammer Stortinget har satt. Rovviltnemnda i region 5 har ikke funnet grunn til å tvile på at stortingsvedtaket var et lovlig fattet vedtak – og dermed ramme for våre vedtak.

 

Klima- og miljøministerens og regjeringens vedtak i klagebehandlingen er et endelig vedtak og kan ikke påklages. Følgen av dette vedtaket er i praksis at ulvebestand innenfor sona ikke skal forvaltes, da denne tolkningen av lovverket setter en stopper for det. Også utenfor sona, Osdalsflokken, åpnes det nå for flokker som ikke tillates tatt ut. Dette til tross for at Stortinget avslo å utvide sona i nord-vest, der denne flokken har store deler av reviret sitt.

Med en slik overkjøring av både regionale nemnder, faglige instanser og stortingsvedtak ser vi ikke behovet for å opprettholde en regional folkevalgt nemnd. Vi oppfatter vår rolle å ligge i skjæringspunktet mellom faglighet og politisk skjønn, med rammer gitt av Stortinget. Departementets avgjørelse viser at forvaltningen av ulv nå er tatt ut av Stortingets hender og overtatt av byråkratiet. Med det er vårt mandat fjernet.

 

Avslutningsvis fastslår vi som en politisk konklusjon; det er ført en ulve- og rovdyrforvaltning over mange år som har ledet til at utmarksbeite er langt på vei umuliggjort. Som en konsekvens av dette har mange beitebrukere måttet avvikle eller redusert sin næringsutøvelse. Nå blir dette benyttet som argument for at ulveflokkene ikke lenger gjør skade. Denne argumentasjonen er heller ikke riktig. Det vises til at ulver fra både Osdalsflokken og Julussaflokken var med og forårsaket store tap i Spekedalen og Sølndalen sist sommer.  Dette understreker at en stadig større bestand innafor sona medfører økte

skader i de områder der beitedyr skal være trygge. Dette gjelder både for småfe, storfe og rein.

Med vennlig hilsen

 

 

Arnfinn Nergård                             

leder rovviltnemnda region 5 (sign)

Reidar Åsgård

nestleder rovviltnemnda region 5 (sign)

 

Berit Haveråen

medlem rovviltnemnda region 5 (sign)

 

Jon Anders Mortensson

medlem rovviltnemnda region 5 (sign)

 

Eli Wathne

medlem rovviltnemnda region 5 (sign)

 

Forøvrig så er det uenighet mellom departementene i denne saken. Juristene i Mat og Landbruksdepartementet sin konklusjon kan vi lese her.

http://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/tema/rovvilt/hjemmel-for-fel/#.WFq1nlPhDIU

Statsråd Helgesen har nå invitert rovviltnemnda i region fem til et møte på nyåret.

Uansett så har et mulig uttak av potensielle skadegjørere nå blitt effektivt sabotert av høyeste verneinstans i Norge.