Storfjellet Beitelag i Stor Elvdal kommune har i en årrekke hatt dokumenterte tap til rovdyr i sine beiteområder. Jerv og bjørn sammen med en og annen ulv har vært de største skadevolderne her. Det er nå igjen dokumentert bjørn i området. Storfjellet Beitelag har i samarbeid med kommunen søkt Miljødirektoratet om uttak av den potensielle skadegjøreren.

Her kan du lese Sollia Nett sin artikkel om saken.

 

Når Miljødirektoratet gav fellingsløyve på en bjørn i Mykleby Beitelag sitt område 15.04.2016 var det etter en lang prosess.  Miljødirektoratet gav omsider løyvet først etter at det ble gitt en direkte innstruks fra Statsekretær Lunde.

Skadehistorikk i området, som av forvaltningen er definert som prioritert for beitedyr, tilsier at en bjørn her virkelig utgjør et stort skadepotensiale. Rovdyrforliket 2.2.19 sier i klartekst at rovdyr som utgjør et skadepotensiale i prioriterte beiteområder ikke kan aksepteres. Statsekretær Lunde sin innstruks til Miljødirektoratet vedrørende søknaden om uttak av bjørn i Mykleby Beitelag sitt område kan ikke sies å være annet enn berettiget etter rovdyrforliket fra 2011.

Les også «Regjeringen gjør kuvending».

– I rovdyrpolitikken er det politiske avveininger som må tas. Denne regjeringens politikk er å ha en lav terskel for å ta ut rovdyr i prioriterte beiteområder før beitesesongen. Denne bjørnen befant seg i et område der beitenæringen skal ha prioritet. For å prøve å redusere tap på sauene ble det gitt en fellingstillatelse, sier Lunde til NRK om saken fra Mykleby Beitelag.

Nå gjenstår det å se om Miljødirektoratet deler Regjeringen sitt syn i disse sakene. Saksbehandlingstid er her avgjørende. At saker behandles før de mister sin aktualitet, som det heter i Stortinget sitt rovdyrforlik er erfaringsvis ikke Miljødirektoratet sin sterkeste side. Et eventuelt avslag hos Miljødirektoratet i denne saken  vil medføre at forholdene for et raskt og effektivt uttak blir vanskelig. En klage på et slikt vedtak til departementet vil trolig ikke være behandlet før beitesesongen er over i beste fall.