Det var knyttet stor spenning til regjeringens nye Stortingsmelding om ulveforvaltning og ulvesone som ble lagt fram i går. Her legges det opp til en videreføring av vernesone-politikken. Dette til tross for stor motstand mot dette fra kommuner og beboere inne i det aktuelle o0mrådet.

Den nye Stortimgsmeldinga er tredelt.:

Først et sammendrag.

Del 1, som er Regjeringens faktagrunnlag.

Del 2 , Bestandsmål for ulv og ulvesone.

Her kan du lese

Meld. St. 21 (2015–2016)

 

Regjeringen foreslår geografiske endringer i vernesona for ulv.

Områder vest for Glomma i Hedmark blir i meldinga foreslått frigjort fra vernesona. (Grue, Kongsvinger og Sør-Odal ) Også tilvarende i Akershus foreslåes løst fra vernesona. Dette er områder som har vært preget av stort konfliktnivå de siste årene siden det har vært betydelige skader på sau i tilgrensende områder utenfor vernesona her.Det har ikke vært etablert noe fast ulverevir i disse områdene, siden det alltid har endt med skader i tilgrensende områder, skadefelling eller lisensfelling. Det foreslåes en utvidelse av sona nordover i deler av Engerdal, Rendalen og Stor Elvdal. Derfor blir det totale arealet bortimot uendret.

Regjeringen foreslår også en justering av bestandsmålet for ulv i Norge.

Dagens tre ynglinger innenfor vernesona ønsker Regjeringen nå en økning i. Det foreslåes at grensflokker telles med i det nye bestandsmålet.

Forslag:

Enten videreføre dagens bestandsmål eller fastsette nytt bestandsmål på 5–8 familiegrupper av ulv i Norge inklusiv grenserevir der det skal være 3 årlige helnorske ynglinger.

Dagens todelte målsetting av opprettholdelse av en levedyktig ulvestamme og samtidig dempe konfliktnivået mot næringsinteresser i utmark synes ikke å være tatt hensyn til i denne Stortingsmeldinga. Justering av vernesona opp til tamreinområdet i Engerdal og de sauerike områdene i Østerdalen tilsier at dette ikke er konfliktdempende forslag som Regjefringa vil fremme for Stortinget.