Overvåkningen av ulvebestanden i skandinavia startet sin sporing første Oktober og fortsetter ut Mars måned. Den endelige bestandsrapporten for ulv i Norge vil bli lagt fram første Juni i 2016. Dette blir da bestandstallene for 2015.

Rovdata har nå lagt fram et foreløpig resultat av denne sesongens sporing og bestandsovervåkning så langt.

Det er så langt dokumentert tre ynglimger i helnorske ulverevir.

De tre er Østmarka-reviret øst for Oslo, Osdalen og Julussa-revirene i Hedmark. Her er det nå dokumentert ved sporing og DNA analyser at det har blitt født valper på våren.

Det er enda ikke bekreftet om bestandsmålet for ulv er oppnådd i 2015.

Osdals-reviret og Julussa-reviret ligger begge delvis innenfor vernesonen for ulv. Disse flokkene har også noe tilhold utenfor vernesonen. Det avhenger da om de har størst areal innenfor sonen for at bestandsmålet kan sies å være oppnådd. Hvis en av flokkene har mer enn femti prosent utenfor vernesonen vil ikke denne ynglinga telle med.

Kravet er at det skal være tre helnorske ynglinger innenfor vernesonen for at bestandsmålet blir oppnådd.

En flokk som krysser riksgrensa mot Sverige vil telles som en grenseflokk og er dermed ikke kvalifisert til å være en del av bestandsmålet i Norge. Trolig er det nå fem til sju flokker med ulv og revirhevdende ulvepar som må kalles grenseflokker. Her er det trolig flere som har ynglet uten at det vil telle for det norske bestandsmålet.

Det har trolig aldri vært flere ulver i Norge i moderne tid enn det er nå.

Det er ikke usannsynlig at det kan dukke opp flere helnorske ynglinger. Letjenna-reviret ved Elverum har tidligere blitt regnet som et helnorsk revir inne i vernesonen. Sporingsforhold med lite og varierende sporsnø, samt at det er tidlig i sesongen enda tilsier at det kan finnes flere årsvalper enn det som er dokumentert så langt.

Slettåsflokken i Trysil har tidligere blitt regnet som en grenseflokk. Hvis det ikke blir dokumentert at den krysser svenskegrensa i vinter så blir den helnorsk og skal telle med i det norske bestandsmålet. Rotna-reviret i Grue er også en av de fem til sju kjente grenseflokkene med ulv eller revirhevdende par som enda ikke ferdig kartlagt.

Her kan du lese Rovdata sin nyhetsartikkel om saken.