Statsekretær Lunde sitt direktiv om uttak av potensielle skadegjørere før beiteslipp til Miljødirektoratet har ikke fallt i god jord hos vernesiden. Når årets andre søknad fra den rovviltutsatte kommunen Stor Elvdal lå på bordet i Miljødirektoratet fant de ikke noen mulighet for at den kunne innvilges. Avslaget finner vi her i miljøvedtaksregisteret.

Statsekretæren er forøvrig anmeldt for korrupsjon etter direktivet i saken om bjørnen som ble fellt i Mykleby Beitelag sitt område 16.04. Her kan anmeldelsen leses i sin helhet.

Etter et unisont krav fra vernesiden om ikke å muliggjøre videre uttak av rovdyr etter 2.2.19 i rovviltforliket før beiteslipp med Naturvernforbundet i spissen er nå tydeligvis forvaltningen tilbake i sitt gamle spor. Eneste endring som er mulig å finne i denne saken er at den er behandlet utrolig raskt.

På Naturvernforbundet sin hjemmeside kan vi lese organisasjonen sitt krav til Statsråd Helgesen. 

-Statsråd Helgesen må rydde opp, og garantere at dette er en form for forvaltning vi ikke skal se mere av, avslutter Naturvernforbundet sin leder  Haltbrekken med i artikkelen.

Stortingsrepresentant Marit Arnestad har stilt skriftelig spørsmål til Miljøverminister Helgesen om uttak av bjørnen i Stor Elvdal: Marit Arnstad (Sp): Er dette en ny praksis hvor departementet vil sørge for økte uttak av rovvilt, eller er det et unikt tilfelle, og hvilke faglige vurderinger lå eventuelt til grunn for at denne saken fikk departementet til å instruere Miljødirektoratet?

Her kan du lese Miljøvernministeren sitt svar i sin helhet.

Fra svaret Miljøvernministeren har gitt representanten Arnestad kan vi lese i siste avsnittet:

Som overordnet myndighet er det anledning til å instruere underliggende etater i enkeltsaker, selv om det er sjelden dette gjøres. I denne konkrete saken, som representanten Marit Arnstad viser til, ble det vurdert som hensiktsmessig med en instruks for å sikre rask felling av en bjørn som i forkant av beitesesongen befant seg i et prioritert beiteområde. Dette innebærer ikke etablering av en ny praksis fra departementets side Vårt utgangspunkt er de føringer som er gitt forvaltningen i brevet av 9. juli 2014.

Hva som er forskjellen fra bjørnen som ble dokumentert i begynnelsen av april i Mykleby Beitelag sitt område ble tatt ut 16.04, til bjørn nummer to er dokumentert 28 april på samme sted er et åpent spørsmål. To uker nærmere beiteslipp og potensialet for skader rykker stadig nærmere. Tydeligvis har et slikt uttak med påfølgende publisitet blitt for kontroversielt med vernesiden på nakken. Forvaltningen bakker og setter rovviltforliket i Stortinget til side. Beitebrukerne i Stor Elvdal, som ved kommunen har påklaget vedtaket, må vente på en avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet. Erfaringsvis ligger et endelig svar herfra trolig langt fram i tid.

Enn så lenge lever bjørnen i Mykleby beitelag sitt område trygt i et prioritert beiteområde. Det argumenteres med at den ikke har gjort skade. Det må være klart for de fleste at det ikke er beitedyr i fjellet i april. Da blir det ikke skader på beitende bufe.Vi vet alle at når sauene slippes om noen få uker med en bjørn i området er situasjonen en helt annen.

Dyrevelferd og erfaringsbasert rovdyrforvaltning etter stortingsforliket fra 2011 er tydeligvis ikke aktuelt å vise hensyn til når vi leser avslaget på søknaden til .Stor Elvdal kommune. Det henvises til bestanden av bjørn på landsbasis og at antall ynglinger ikke er nådd. Det er tydeligvis ikke tatt hensyn til at kvoten på lisensjakt i regionen ikke er blitt fyllt de siste åra grunnet dårlige sporforhold.

At dette er et tradisjonelt viktig beiteområde med stort skadepotensiale og er tydeligvis underordnet. Hensynet til dyrevelferd og erfaring fra området tilsier at en bjørn i beiteområdet så nært inn på beiteslipp ikke er tilrådelig. Her må nå forvaltningen ta til fornuft!