Kjølaberget /Hollarberget Beitelag i Åsnes, Hedmark har sine beiteområder i et avgrenset område øst for Glomma. Største delen ligger i Åsnes kommune, men også Våler er berørt. Området på drøyt tjuetusen mål er omkranset av dyrket mark. Kommunene har i en årrekke bevilget stønad til inngjerding av området for å kunne opprettholde beitebruken av arealet. Selv om det er et skogvokst landskap så er det åpent og beitet. Dette er i tillegg et meget attraktivt turområde for folk i området. Her er skiløyper på vinteren, og godt tilrettelagte turstier på sommeren På arealet som omkranser Kjølaberget blir det for det meste dyrket korn og potet. Beiteområdet er som ei øy i et  åpent landskap med spredt bebyggelse mellom kommunesentret Flisa i Åsnes,Haslemoen i Våler og vestsida av Gjesåssjøen avgrenser området mot øst. Det er utarbeidet et vegetasjonskart/beitebruksplan  i området til hjelp for beitebrukerne. Denne sier at området tåler 1100 sau/lam uten problem. De 450 som ble sluppet på beite nå i år hadde altså alle muligheter til en god beitesesong i et område som er definert som et viktig beiteområde.

Dette selv om beiteområdet ligger i blå forvaltningssone for rovdyr.

Forvaltningsplanen for Rovdyr i region 5 sier helt klart at strategien for og opprettholde rovdyrforlikets punkt 2.2.19 er geografisk differensiert forvaltning.

2.2.19    Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.

Sitat fra forvaltningsplanen for rovviltet:

Forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark deles i to soner, i tillegg til en egen avgrensning av forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Grønn sone- Prioritert beiteområde som det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial. Yngling av gaupe og hekking av kongeørn vil forekomme.

Blå sone- Rommer områder som er viktige for og oppnå bestandsmålene for rovvilt og viktige beiteområder. Markerte beiteområder som ligger i blå sone, jf kart i vedlegg side 30 skal forvaltes som prioriterte beiteområder. Dette gjelder så langt råd er også markerte beiteområder innenfor ulvesona. Utmarksbeiteområder inngjerdet med rovviltavisende gjerder skal uansett forvaltes som prioritert beiteområde

.Sitat slutt.

Beitebrukerne i området har sanket inn dyra sine nå.

Dette etter at de nylig hadde blitt ferdige med høsting av førsteslått. Ei nyslått eng er ikke det beste sauebeitet så nå begynner det og haste med en avklaring om skadegjøreren i området kan fjernes. Beitebrukerne i området ønsker selvsagt å slippe dyra ut i Kjølaberget igjen. Så snart beitet er trygt. Etter forvaltningens egen vedtatte plan så burde ikke dette være noe problem. Miljødirektoratet ga før beiteslipp i år fellingsløyve på ulv over hele landet. Dette kun for og forebygge skader på beitende bufe. Fylkene fikk denne myndigheten delegert av direktoratet. Det lyktes ikke og ta ut potensielle skadegjørere i Hedmark før beiteslipp. Da må alle muligheter nyttes nå når skader er oppstått. Dette i området som forvaltningen har definert som et viktig beiteområde og forvaltningen selv sier at skal handteres som i grønn sone. Kjølaberget ligger ikke i revirområder som er kjent.

Bestandsmålet for ulv har nå blitt oppfylt i en årrekke så arten er ikke truet i Norge. Forvaltningen gikk selv ut sist uke og konkluderte med at arten er i vekst og at det er over firehundre ulver i Skandinavia.

Forvaltningsplanen for rovvilt i region 5 finner du her . Samme sted, side tretti finner du kartskissen hvor forvaltningen har definert Kjølaberget som et viktig beiteområde.

Det er planlagt et møte med Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Hedmark, beitebrukere og berørte kommuner. Da vil det trolig bli redegjordt fra Fylkesmannen hvorfor de nå er restriktive med et skadefellingsløyve i Åsnes. Dette er enda ikke kjent siden avslaget ikke foreligger skriftelig enda. Hvor beitebrukerne i Kjølaberget/Hollarberget Beitelag skal beite resten av sommeren er også et spørsmål som må avklares med forvaltningen. Utmark i Kjølaberget uten potensielle skadegjørere er trolig et aktuelt alternativ hvis den nylig vedtatte Forvaltningsplanen for Region 5 følges.

Saken oppdateres.