Et tyvetalls deltagere møtte ved bunåva i Vingelen. Her ble deltakerne møtt av Rune Granås fra Norsk Landbruksrådgiving som sto for det praktiske ved gjennomføringen av markdagen som ble arrangert  i samarbeid med Hedmark Sau og Geit.

Etter en biltur inn i fjellet til Estenstad ble deltagerne orientert om hamnelaget i området av Odd Rune Enget. To tusen sau/lam beiter i området i sommer.( Ingen storfe !),

Jørgen Todnem og Yngve Rekdal guidet deltagerne innover i beiteområdet hvor det underveis ble gitt gode råd om hvilke beiteplanter som til enhver tid gav det beste foropptaket. Smyle, rapp og starr, fjelltimotei og andre urter og arter ble diskutert. Generellt ble rådet fra fagpersonene at næringa er best i "ungt gras". Tidlig beiteslipp på våren. Passelig beitetrykk slik at en igjen kan beite på gjenveksten utover sommer og høst var rådet som gang etter gang ble presisert.

Sambeiting med storfe ble også diskutert. Dette er i stor grad ønskelig siden småfe og storfe utfyller hverandre med beiting på forskjellige arter og beitemønster. Problem med attgroing av tyrihjelm i store områder kan med fordel løses ved tråkk og beite av storfe. Det ble vist eksempler på dette.

Inne på den gamle setervollen i Bratthøa ble det servert lokalprodusert spekemat til deltakerne. Dette mens en fra setervollen kunne se villrein oppe på fjellryggen i synsranda. Dagen før reinsjaktas start var det ikke fritt for at noen av deltakerne kastet lange blikk på storbukkene.

Til slutt ble det tatt en vandring ut fra setervollen. Deltagerne fikk en god innføring i hvordan beitene bør vurderes og brukes. Det ble vist fordelene med høyfjellsbeitene hvor snøen smelter utover sommeren slik at det nesten alltid er ferskt gras i snøleiene,

Markdagen var lagt til et fantastisk område som har lange tradisjoner med utnyttelse av  utmarksbeite. Det som opplagt manglet her nå var sambeiting med storfe og sau.  Her er det et stort potensiale for bedre utnyttelse av beiteområdene. Dette ble også påpekt av fagpersonene som deltok at her bør en kunne få til en vinn-vinn løsning til beste for alle. Ikke minst for pleie/vedlikehold av området slik at en unngår videre gjengroing.og bevaring av den naturperlen dette er.

En stor takk til arrangøren og fagpersonene som gav deltagerne en god innføring i bruken av området og hvilket potensiale som ligger i all utmark som beites.