Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2022

 

Invitasjon til webinar

Vi har erfart at mange søknader er mangelfullt utfylt. Vi inviterer derfor til et digitalt møte/webinar torsdag 20. oktober kl. 19.30 -20.15 hvor vi gjennomgår hele søknadsskjema og gir tips og råd om hva som bør være med i søknaden.

Møtet gjennomføres på Teams:

Klikk her for å delta i møtet

 

Levere inn søknad og vedlegg til søknaden

Søknadsfristen er 1. november 2022 og og det er er et krav at søknaden leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvaletern i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister. Vedleggene bør legges ved den elektroniske søknaden. Dersom det ikke er mulig å få sendt besetningslista og evt. andre vedlegg elektronisk, kan vedleggene sendes på vanlig post, og må være Statsforvalteren i hende innen lørdag 5. november. Manglende eller ufullstendige besetningslister vil medføre avkortning i erstatningen.

Det er viktig at vedlagte besetningsliste er oppdatert og korrekt. En fullstendig besetningsliste skal gi oversikt over følgende:

  • ID-merker (ørenummer) over alle søyer og lam i besetningen
  • Slektskap mellom alle søyer og lam
  • Det skal framgå av besetningslista hvilke dyr du søker erstattet som tapt til fredet rovvilt. I tillegg skal det være oversikt over skade- og dødsårsak for alle skadde/døde dyr i besetningen i løpet av beitesesongen, ikke bare de det søkes erstatning for. Der tapsårsak ikke er kjent må du sette på mest sannsynlige tapsårsak.
  • Merk besetningslistene og eventuelt andre vedlegg med navnet ditt. Dette gjelder spesielt de som sender vedlegg per post.

For de som er medlem av sauekontrollen anbefaler vi å bruke besetningslista kalt «Grunnlag erstatningssøknad» som kan hentes fra Animalia (sauekontrollen).

Se mer informasjon om erstatningsordningen og riktig utfylling av erstatningssøknaden her.

 

 

All info finner du direkte på Statsforvalteren sine hjemmesider, her.

Et bra tiltak, og en god hjelp for de som trenger å fylle ut søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt!