Vedtatt i møte den 17. mars 2004

 1. Nordhordland Gjetarhundlag er underlagt Hordaland Sau og Geit (HSG) v/fylkesnemnda for gjeterhund. Lagets arbeidsområde er Nordhordlandsregionen i Hordaland fylke.
 2. Lagets oppgaver:
  1. Stimulere til økt og bedre bruk av gjeterhunder.
  2. Ha ansvaret for organisering av gjeterhundarbeidet innen laget. Dette innbefatter bl.a. å holde lokale gjeterhundkurs, legge til rette for gjeterhundtrening og arrangere lokale gjeterhundprøver.
  3. Formidle valper etter godkjente foreldre, samt hanhunder godkjent for avl, av rasene border collie og working kelpie.
  4. Informere medlemmene om relevant gjeterhundstoff/saker.
 3. Alle som er interessert i gjeterhundarbeid kan bli medlemmer i laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i sau og geitalslaget og har betalt kontingent til gjeterhundlaget. Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer i sau og geitalslaget.
 4. Styret består av 5 medlemmer (inkludert leder). Leder velges særskilt for 1 år om gangen. Styremedlemmene velges for 2 år. Etter det første året går 2 styremedlemmer ut etter loddtrekning.
 5. Styret i HSG er lagets høyeste myndighet. Det skal holdes årsmøte i Nordhordland Gjetarhundlag hvert år innen 31.januar. Årsmøteinnkalling med sakliste og årsmøtepapir skal sendes ut til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før møtet. Årsmøtet kan kun behandle saker som står i saklista. Årsmøtet skal behandle:
  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Valg av møteleder og møtesekretær
  3. Valg av 2 til å underskrive møteboka sammen med leder
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Fastsette kontingent
  7. Valg av:
   • Leder for 1 år
   • 2 styremedlemmer for 2 år
   • 2 varamedlemmer for 1 år
   • 2 revisorer for 1år
   • Valgnemnd på 3 personer ( ett medlem på valg hvert år)
  8. Innkomne saker
  9. Arbeidsplan og budsjett for kommende år. Regnskap, valg, budsjett og arbeidsplan skal godkjennes av styret i HSG.
 6. Styret oppnevner følgende:
  1. Informasjonsansvarlig
  2. Ansvarlig for valpe- og hannhundformidling
 7. Ekstraordinært årsmøte kan kreves av styret, eller når minst 1/3 av lagets medlemmer ber om det. Styret i HSG kan også kreve at slikt ekstraordinært årsmøte holdes. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, og kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.
 8. Forslag til vedtektsendring skal være styret i hende minst 3 mnd. før årsmøtet, må ha minst 2/3 flertall og godkjennes av NSG før det er gyldig.
 9. Oppløsning av laget kan bare vedtas av et ordinært årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall. Slikt vedtak skal godkjennes av årsmøtet i HSG.
 10. Blir laget oppløst skal midlene settes inn på et fond som skal styres av HSG. Fondet skal brukes til å fremme gjeterhundarbeidet i Nordhordlandsregionen.