Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Referat styremøte Hordaland Sau og Geit torsdag 1. juni 2017.

Stad: Nortura Evanger (Eldhus)

 

Desse møtte: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Oddmund Hildal og Ola Steinsland. Tor Arne Sandvik hadde meldt forfall.

Audun Seilen, frå gjetarhundnemnda, Ole Johan Eidsnes frå beiteutvalet og Tore Atle Sørheim frå avlsutvalet hadde meld forfall.

 

 

Sak 32/17        Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 33/17        Godkjenning av referat frå styremøtet 07.03.17.     

                        Vedlegg. Referat frå styremøtet 07.03.17. Januar må rettast til mars.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 34/17        Orienteringsaker:

·         Apotekavtalar v/Kjetil

Kjetil gjekk gjennom avtalane og orienterte om arbeidet med og få dei til. Styret var einig i at til neste år må arbeidet med forhandlingar med apoteka ta til tidlegare, slik at dei er på klass i god tid før lamminga tar til.

 

·         Geitedagar 2017 v/Tor Arne Sandvik

Årets Geitedager arrangeres fredag 25.- 27.08 i Myrkdalen.

Då Tor Arne var ikkje var på møte orienterte Karluf frå HSG omarbeid og planlegginga rundt samlinga.

Sjå program på NSG sin heimeside: http://www.nsg.no/geitedagene-2017/geitedagene-2017-article12166-3865.html

 

·         Møte Odda og Voss (Beiteutvalet)

Reidar orientert frå møte i Odda. Vel 30 personar møtte.

Var ein god gjennomgang av arbeidet som er gjort i forhold til uttak av Jerv. God orientering om arbeidet med obsvariasjon i beiteområda i beitesesongen 2017. 

 

Sak 35/17       Tilgang til fjellbeiter (innspel frå Årsmøte)

Dette er ei sak som HSG er opptatt av. Enkelte beitelag melder til organisert beitebruk om ledig beiteplass. Det er heller ikkje lett og finna nye områder der ein kan etablera nye beitelal.

Organisert beitebruk med FM sender brev til beitelaga om saka.

 

Sak 36/17       Kontingent NSG, når blir det sendt ut påminning frå NSG (sak frå  Årsmøte)

Denne saka kom opp på Årsmøte til HSG. Karluf har vert i kontakt med NSG og fått denne tilbakemeldinga:

"Hovudforfall ved nyttår. Etter ca. 4 veker purra NSG på ikkje innkomen kontingent. IKKJE fleire purring frå NSG.

Etter dette er det opp til lokallaga og følgje med på ikkje betalt kontingent i sitt lokallag".

Dett kan lokallagsleier og kasserer i lokallaga sjå på Mi Side:Endre passord

 

Min Side

·         Personalia

·         Medlemskap

·         Mine verv/roller

·         Vervinger

·         Fakturaoversikt

Velkommen til Min Side

Her kan du foreta endringer av dine kontaktopplysninger og medlemskap.

Videre kan du registrere nye medlemmer du har vervet og du vil få oversikt over vervinger/vervepremier. Du vil også få oversikt over dine fakturaer som gjelder ditt medlemskap og du kan melde deg på kurs. Medlemskap i Norsk Sau og Geit er personlig.

Er du tillitsvalgt får du i tillegg oversikt over lagets medlemmer som har betalt/ikke betalt kontingent, samt oversikt over hvem som er valgt inn i ulike tillitsverv.

 

 

Sak 37/17      Nemnder og utval i HSG

Beiteutval:

Namn

Valt år

På val

Kjetil Skjervheim

kskjervh@online.no

2017

2019

Ole Johan Eidsnes

ole@eidsnes.org

2016

2018

 

2017

2018

Observatør for HSG Reidar Kallestad reidar.kallestad@online.no

2017

2018

 

 

Avlsutval:

Namn

Valt år

På val

Tore Atle Sørheim (leiar)

2016

2019

Ove Holmås

2017

2020

Martin G. Haugland

2015

2018

1.      vara Mons Kjetil Vevle  

2017

2018

 

                     Gjetarhundnemnda:  

Namn

Valt år

På val

Ivar Haug leiar

2017

2020

Stein Birger Dalland

2016

2019

Ragnhild Reiseter

2015

2018

1.    vara Jan Tore Veland

2017

2018

2. vara Egil Øvstebø

2017

2018

3. vara Ivar Sekse

2017

2018

 

I Gjetarhundutvalet har Audun seilen takka nei til attval. Grunna sin rolle som leiar i Landsrådet for Gjetarhund.

 

 

Sak 38/17     Dyrehelseforskrifta

Spørsmål som kom opp på Årsmøte i HSG av uttale til Dyreheseforskrifta. Det er berre NSG sentralt som har hatt denne saka til uttale.

 

Sak 39/17     Heimesida HSG

Oddmund Hildal og Karluf Håkull skal få opplæring i bruk av nettsida. NSG held kurs 4. Juli.

 

 

Sak 40/17     Kandidatar til sentrale råd i Norsk Sau og Geit

NSG har utnemnt Audun Seilen som leiar for Landsrådet Gjetarhund frå 1. Juli 2017.

 

Sak 41/17     Ny Giv, er avslutta… Kva nå?

Ny Giv blei avslutta med stor markering med Familiedag ved Baroniet i Rosendal. Mange var med, ca. 300 personar møtte opp for og oppleva mange spennande ting som: 9 forskjellige saueraser, Gjetarhund, Drone,

Gjerdesystemer, Ull og NLR i tillegg til avslutninga på prosjektet ved Landbruksdirektør Åse Våg og tidlegare leiar i HSG Nils Inge Hitland.

Det var og grilling av heilt lam i tillegg "vokk av lam"

Stor suksess!

HSG vil spesielt takke Ingebjørg Kjærvik og Kvinnherad Sau og Geit for deira arbeid denne dagen!

Ja, kva nå? HSG vil arbeid vider med diverse møteseriar som: Beitebruk, avl og kvaliteten på lammeslakt.

 

 

 

Sak 42/17     Jordbruksoppgjeret 2017

Det er brud  i Jordbruksforhandlingane, og saka er sendt over til Stortinget. Pr. dato veit ein ikkje korleis året avtale vil slå ut for småfenæringa.

 

 

Sak 43/17     Ymse 

Julebord med fagtur, HSG har henta inn diverse tilbod med ikkje avklart ennå kor turen går i desember.

Leiarmøte 2017 er heller ikkje avklar med hotell ennå, men HSG har fått tilbod frå fleire hotell.

 

Neste styremøte er 24. august.