Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Referat styremøte HSG onsdag 13. okt. 2021

Stad: Teams

Desse var med:

Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Oddmund Hildal, Kato Hilleren og Ola Steinsland. Tore Atle Sørheim frå Avlsutvalet og Ivar Haug frå Gjetarhundnemnda.

 

Sak 57/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

 

Sak 58/21 Godkjenning av referat styremøte 30. september

Vedtak: Godkjent

 

           Sak 59/21 Høyring på lov om hundehold

  Etter ein god runde i Styret blei det konkludert med at forarbeidet i NSG   er godt tilrettelagt. Styret i HSG vil med dette støtta NSG i arbeidet og ber NSG legga vekt på:

  Vedtak: Så vedlegg brev sendt NSG 15. oktober

      Sak 60/21 Orienteringssaker:

  • Representantskapsmøte NSG

Reidar gjekk gjennom program for representantskapsmøte NSG 19. – 20. oktober. Legger ved program.

 

 

 

 

  • Leiarmøte HSG

Kjetil gjekk gjennom deltakarlista der nokre lokallag har meldt forfall. Det er og nokre lokallag som stiller med fleire deltakarar. Reidar gjekk gjennom programmet som i stor hovudgard er lagt opp etter innspel frå lokallaga.

  • Julebord 2021

Hordaland Sau og Geit invitera til fagtur med Julebord. HSG har fått tilbod frå to hotell og har takka ja til Hotell Ullensvang.

Det er under arbeid og få på plass eit besøk i nærområdet etter lunsj laurdagen. Dette vil du kunna lesa meit om på : https://www.nsg.no/hordaland/nyheter/julebord-1   Sjå også her for meir info og påmelding

 

      Sak 61/21 Ymse

Ola Steinsland stilte spørsmål om verving, kontingent for nye medlemmer så seint på året… Har fått svar frå NSG at det er halv kontingent.. mein detter blir feil.. Kan ein ikkje melde dei inn slik at dei blir fullverdige medlemmer frå nyttår? Spørsmålet blir tatt til NSG av Reidar.