Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Referat styremøte HSG onsdag, 8. august.

Stad: Teams

Desse var med: Reidar Kallestad, Svanhild . Aksnes, Oddmund Hildal, Kato Hilleren, Ola Steinsland og Tore Atle Sørheim møtte for Avlsutvalet.

 

Sak 46/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

                   Vedtak: Godkjent

                 

Sak 47/22 Godkjenning av referat styremøte 17. juni 2022

                   Vedtak: Godkjent

 

Sak 48/28 Høyring vedr. innspel frå Norsk Sau og Geit til   Dyrevelferdsmelding

                    Dyrevelferdsmelding er ut på høyring med svarfrist 10. august. HSG har sendt meldinga ut til lokallag. Det er  vanskeleg nå i ferietida for lokallaga å halde møte. Ut frå det, er det berre nokre få lokallag som har svart. Styre tar dei tilbakemeldingane som er komet inn med i sin tilbakemelding til NSG.

                    Vedtak: Sjå svar på høyringa frå HSG: (Vedlegg)

 

Sak 48/22 Neste Styremøte dato

                    Vedtak: Prøver og få til neste styremøte mandag 22. august.  

 

Sak 49/22 Ymse

Vedtak: Leiarmøte 28. – 29. oktober. Karluf tar kontakt med hoteller og ber om tilbud.

 

 

Karluf Håkull