Årsmelding for Bømlo sau og geit 2013

 

Styret i BSG 2013: Leiar          Ivar Turøy                  

                                 Nestleiar   Magne Mæland

                                 Kasserar    Arvid Mathiassen

                                  Sekreter   Ola Steinsland  

                                 Medlem     Kjell E Digernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                

Det har vert 1 styremøter i meldingsåret, og det er behandla  10 saker.

I tillegg er ein del saker diskutert på tlf.

Medlemstalet var ved siste årsskifte 55 stk

Deltaking på møter:

 Ivar og Ola reiste på Fylkesårsmøte I Kvam i februar.

Ivar deltok på leiarmøte  i Bergen oktober

Deltatt på to møter med Slettebø Ifb me landbruksdagar og anna info

 

Laget har i meldingsåret starta opp med mandagstreff, første mandagen i månaden. Dette tiltaket har vorte svert godt motatt.  Etter at me i haust kom skikkeleg i gang, møte no melom 15 og medlemer på  desse treffpunkta.  Det er viktigt å ha nokre treff pungt der me kan samlast. Fint vist medlemmane kan komma med innspel til kva me skal ta for oss på desse treffa

 

Landbruksdagen var arangert i år etter same mal som året før. Det ser no ut som det nye opplegget med rigging på fredagen og arangementet  på laurdagen fungerer fint for alle lag.

Laget har i år lagt ut 11 saker på heimesida. Desse sakene er lest av over 700 personar. Dette visar at me når ut til mange ved å publisera saker på denne måten. I tilleg til at medlemane kan holda seg orientert om saker/ hendinga lokalt kan ein også få ein oversikt over kva som røre seg på fylkesplan eller sentralt      ( nsg.no.fylkeslag.lokalag).  

Styret har organisert ullinsamlig  vår og haust.     Laget får godtgjersle på kr 0,85 pr kg som blir sammla inn  Det er samla inn/levert ca 12200 kg

Kåring av verlam vart arrangert ved innkjøpslaget. 9 utstillarar deltok med tilsaman 38 lam, 27 blei kårte.    Også i år vart det kåra lam av mange rasar               Bømlo var også dette året  den kåringsplassen i Hordaland der det blir kåra flest lam av kjøttrasane.

Styret takkar medlemmane for sammarbeidet i 2013. ekstra takk til dei som stiller opp når det trengs ei hand ifb med mandagstreffa ,kåring, ullinsamling , landbrukdagar osv.

 

For styret

Ivar Turøy