Sakliste Årsmøte.

1. Val av møteleiar og referent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. Val av 2 medlemer til å skrive under møteprotokollen.

4. Årsmelding.

5. Rekneskap.

6.Handsaming av arbeidplan for 2020.

7. Innkomne saker

8. Val av leiar

9. Val av styremedlemer

10. Val av tre varamedlemer til styre

11. Val av gjeterhundkontakt

12.val av usendingar til Fylkesårsmøte

14. Val av revisorer

15.val av ny valnemd.

 

Andre saker som skal opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 25/1

Årsmelding og rekneskap blir presentert på  møtet

Det vert servert middag etter møtet.

Styret.