08.02.2015

Det vert årsmøte i Bømlo sau og geit på Gilje skule Tirsdag 17/2 kl 1930.

Sakliste Årsmøte.

1. Val av Møteleiar og referent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. val av 2 medlemer til å skrive under møteprotokollen.

4. Årsmelding.

5. Rekneskap.

6.Handsaming av arbeidplan for 2014.

7. Innkomne saker

8. Val av leiar

9. Val av styremedlemer

10. Val av tre varamedlemer til styre

11.Val av utsending til fylkesårsmøte

12. Val av revisorer

13.val av ein ny medlem til valnemda

 

Andre saker som skal opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 15/2