30.01.2014

Det vert årsmøte i Bømlo sau og geit på Gilje skule onsdag12/2 kl 1930.

Sakliste Årsmøte.

1. Val av Møteleiar og referent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. val av 2 medlemer til å skrive under møteprotokollen.

4. Årsmelding.

5. Rekneskap.

6.Handsaming av arbeidplan for 2014.

7. Val av leiar

8. Val av styremedlemer

9. Val av tre varamedlemer til styre

10. val av to revisorar.

11. val av ein ny til valnemda