Sakliste Årsmøte.

1. Val av Møteleiar og referent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. val av 2 medlemer til å skrive under møteprotokollen.

4. Årsmelding.

5. Rekneskap.

6.Handsaming av arbeidplan for 2013.

7. Val av leiar

8. Val av styremedlemer

9. Val av tre varamedlemer til styre

10. val av to revisorar.

11. val av ein ny til valnemda

12.  Hundeloven og  bandtvang

13 .NM  Gjeterhund 2013