Me har invitert vetrinær Tor Olav Stuve Blekenberg fra Stord til å vera med oss.

Tor Olav er med i vetrinervakta her hos oss.

Han vil ta ein gjennomgang av snyltarutfordringane ein sauabesettning står ovanfor i løpet av ein sesong.

Etter fagøkta blir årsmøte for Bømlo sau og geit gjennomført. 

Sakliste.

1. Val av møteleiar og referent.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

3. Val av 2 medlemer til å skrive under møteprotokollen.

4. Årsmelding.

5. Rekneskap.

6.Handsaming av arbeidplan for 2023.

7. Innkomne saker.

8. Val av leiar.

9. Val av styremedlemer.

10. Val av tre varamedlemer til styre.

11. Val av gjeterhundkontakt.

12. Val av revisorar.

13.val av ny valnemd.

Andre saker som skal opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 31/1.

Det vert servert baguetter.

Rekneskap og Årsmelding vert lagt fram på årsmøte.