INVITASJON TIL KÅRINGSSJÅ

Fitjar sau og geit arrangerer kåringssjå for Bømlo, Fitjar og Stord torsdag 26. september kl. 10.00 i ridehallen på Tyse.

 

Lamma skal vera tørre og må vera på plass seinast kl. 09.30. Hallen er open for mottak frå kl. 08.30. Ver ute i god tid.

 

Eigenerklæringsskjema skal leverast ved ankomst til hallen. Utan skjema- ingen kåring. Sjå lenkje: http://www.nsg.no/getfile.php/13127524-1566333547/_NSG-PDF-filer/Sau/Sauavl/K%C3%A5ring/2019/Egenerklaering_kaaring_2019.pdf

 

Innmelding kan gjerast på følgjande måtar:

Innmeldingsfrist: Tysdag 24. september.

Kåringsavgifta er kr 150,- pr.  lam. Denne må betalast kontant eller med VIPPS til 97501370  når du kjem til kåringsarenaen.

Informasjon om reglar om kåringa finn du på denne lenkja: http://www.nsg.no/karingsreglene-2019/category4251.html

Det er berre hovudmedlemmar i NSG som kan stilla lam til kåring.

Sal av betasuppa og drikke.

Vel møtt!

 

Helsing Styret i Fitjar sau og geit

v/John Karsten Raunholm

 

Dersom spørsmål kan du ringa meg på tlf. 97 50 13 70

Også i år prøver me med ei felleskåring på Stord. Kåringa blir i hall ved Tyse ridesenter. for å finna fram til Tyse kjører ein E39 forbi brua på Ådland og tar til høyre i første kryss mot Haga. etter kort tid kjem ein då til ei rundkjøring der ein tar til venstre, så føl ein vegen og privat skilting som viser kor arrangementet er. lamma som skal til kåring må meldast inn i god tid seinast dagen før. innmelding finn ein på NSG sine nettsider, eller ein tar kontakt med Nortura eller Fatland.

Oppfordrar alle til å lesa gjennom reglane for kåring som lig på HSG sine nettsider

Som før må kvar utstillar ha med seg eigne grindar til å stilla og dømma dyra i.

Husk at ein må ha lamma på plass i god tid før kl 1000

Prisen pr lam som vert stilt er kr 150..

Det vert høve til å kjøpa seg noko å bita i på staden.

Er det noko som er uklart kan dåke ta kontakt med Ola Steinsland.