Les teksten under nøye

                 lamma må vera på plassen i god tid før kl 1000

Alle lam må kårast i eigen garde, ikkje i felles garde. Dette grunna sauesjukdommen fotråte.

Dommarbingen bør vera 10 – 12 m²  og helst 3 og max 5 lam i ringen under dømminga

Lamma skal vera turre når ulla skal dømast for å få ”sikker” døming av ulla

Fast dekke i dommarbingen, men ikkje strekkmetall

Lupe skal brukes for å sjekke ulla på ALLE lam som blir kåra, ALLE dommarane har lupe.

Tang til kåringsmerka MÅ væra tilgjengelig

Eigar av utstillingsbesetninga MÅ være hovudmedlem i NSG

Sjuke eller skadde dyr får ikke møte på kåringssjå. Enkelte gårder får ikke møte på kåringssjå grunnet forhold som ikke er knyttet til saueholdet på gården. Slike gårder tilbys gårdskåring. Lammene som kåres skal kun brukes i egen besetning. Dette anmerkes på kåringsbeviset. Dette gjelder gårder som har:

 • Geit: Har eller hatt geit på driftsenheten etter 15.09.2021 (alle raser) 2

• Kameldyr: Har eller har hatt kameldyr etter 15.09.2021 (lama, alpakka osv.)

• Storfe: Restriksjoner for ringorm på storfe

Det skal innleverast egenerklæringsskjema på at ALLE lam som stilles til kåring er friske og ikkje er pålagt sjukdomsrestriksjonar hos mattilsynet. Skjemaet oppbevares av  arr.lag

Ta inn Kåringsavgifta som er fastsett til kr. 190,- for kvart stillte lam men vent med å betala inn til HSG før rekning vert sendt frå Avlsutvalet i HSG.Auken i kåringsavgifta er pga at NSG sentralt skal ha 32 kr pr lam til sine gjeremål.

Kåring av værlam

Værlamkåringa er første steg i utvalget av avlsværer. Kåringa danner grunnlaget for det videre utvalgsarbeidet på hanndyrsida, der de beste kåralamma settes inn som prøvevær til avkomsgransking i en værering. Salg av kåra lam er også et viktig tiltak for å spre den avlsmessige framgangen til de som ikke selv driver et aktivt avlsarbeid i egen besetning.

Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om; ørenr., rase, kjønn, fødselsdato, mor, far, høstvekt og høstveiedato.

Det er ikkje endring av innmeldingskjema.

Kåringsreglene publiseres på webben fortløpende etter hvert som de blir fastsatt for den enkelte rase.

Me vil oppfordre alle kåringsdommarar og arrangørar til å sjå nøye gjennom desse reglane slik at alle veit kva som gjeld når kåringa startar.

Alle kåringsdommarane stiller i kjeladressar m/logo for NSG/Dommar,og har med regnbukse til sjåa.

Det er LAMMEINDEKSANE på kåringsdagen  som skal nyttast ved kåringane. I PC kåringsprogrammet er den korrekte lamme-indeksen alltid oppdatert.For kåringssjåa i Hordaland vert det oppdaterte indeksar kvar natt i kåringssesongen.

PC sekretæren må sjå til at lammet som er til kåring ikkje har for sterk grad av innavl (slektssjekk).

Les dette nøye og sett deg spesielt inn i dei reglane som gjeld dine dyr/rase.

Det skal IKKJE kårast lam på dispensasjon av rasane NKS, Sjeviot og Kvit Spæl i Hordaland, men i  område der etterspurnaden etter kåringslam er stor i høve til tilbodet, kan dommarane kåra på ”dispensasjon” frå minstekrav til einskildpoeng eller sumpoeng på små rasar som Ryggja, Blæs,Suffolk,Farga Spæl og lignende, dyra i desse skal kårast etter dei spesielle kåringsreglene for kvarrase/kåringstype laga av raselaga sjølve.

Værer med helt kvit fell kan ikke kåres etter regelverket for flerfarga spæl og skal vrakes hvis de stilles til kåring etter dette regelverket .ref.regler får kåring av farga spæl

PC kåring.

Det vert PC kårarar på dei fleste sjåa  i Hordaland.

For at dette skal fungera greitt, så må dei som skal utføra denne jobben få ei oversikt over alle lam som er påmeldt til vedkomande sjå,  på førehand. Dyreeigar melder inn sine lam direkte til PC kårar

Kvalitetsmønstring.

Det vert inga kvalitetsmønstring på kåringssjåa i Hordaland i år.

Lilla sløyfeband vert som før, krav til lilla sløyfe er 27 poeng i rasane NKS og Kvit Spæl.

I smårasane må dei ha minst 44 poeng og innkludert krav til rasepreg minst 9, der det er mange poeng å gi slår ein i saman slik at da blir tilnærma lik «vanleg» dømming, men rasepreget er her SVÆRT viktigt.

Kåringsklyper har dommarane/pc kårarane med.

Les  kåringsreglementet, og merk dåke dei evt endringane som er er gjort dette året.

Les dette nøye og sett deg spesielt inn i dei reglane som gjeld dine dyr/rase.