Eigar av utstillingsbesetninga må vere hovudmedlem i NSG.

Innmelding opnar 14 dager og stengjer 2 dagar før kåringa på https://www.saueavl.nsg.no/

Sjuke eller skadde dyr får ikkje møte på kåringssjå. 

Kåringsavgifta er kr 160 for kvart stilte lam. Kvam sau og geit sender rekning på dette. 

Ved oppmøte skal det leverast inn eigenerklæringsskjema på at alle lam som vert stilt til kåring er friske.

Enkelte garder får ikkje møte på kåringssjå grunna tilhøve som ikkje er knytt til sauehaldet på garden. Slike garder tilbys heimekåring. Lamma som vert kåra skal kun nyttast i eigen buskap. Dette gjeld garder som har geit eller har hatt geit, lama, alpakka etter 15.09.2021 eller har restriksjonar for ringorm på storfe.