Tirsdag 19. Mars kl. 19.30 vert det Fagmøte i Sauekontrollen via Teams.

Det vert felles samling for dei som vil på Ulveseth Tunet. andre kan møte via teams.

Rådgiver i Nortura Toril Hårdnes tar ein gjennomgang får oppstart og innmelding + registreringer for lamming og vekt. opent for spørsmål.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjYzAwMDAtMzM5NC00MTI3LTk5MGUtM2Y1YTUyMmJhNDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220291be66-84fe-48d2-bcb0-66b1911bb4bb%22%2c%22Oid%22%3a%22335bbc12-29c4-4814-8df8-6523990888dc%22%7d

Ope for alle