ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2011

 

Styret har vore samansett av :

  • Leiar Kåre Hole         *
  • Nestleiar Ivar Soltveit
  • Skrivar Erna Tunsberg Erstad *
  • Kasserar Edgar Grindheim 
  • Styremedlem Marlen Rikstad *

 

Varamedlemmer :

  1. Roald Dåvøy *
  2. Thomas Risnes*
  3. Ove Espenes*

   

Revisorar ; Kristen Risnes* og Vidar Morken*

Valnemd ; Thomas Risnes *, Alv Myksvoll ,og Thore Johnsen.

 

Dei som er merka med * er på valg på årsmøtet .

 

 Årsmøtet i Radøy sau og geit vart halde den 16 februar kl 20.00 på Smiths møte og selsapslokaler .

19 medlemmer møtte .

Svanhild Aksnes ,fylkesagronom hjå fylkesmannen i Hordaland kom og snakka om organisert beitebruk og to nye prosjekt dei har gåande . 1. ” Ny giv for sauehaldet ” der er målet og auke motivasjonen i næringa ogå auke kompetansen i næringa. 2. ”Beiteprosjekt” .Mål å redusere tap, dette er eit samarbeid med mattilsynet .Evt radio bjøller .Ho snakka også om organisering og regelverk i beitelag . Ho orienterte også om det nye beiteutvalet som no er på plass .Dette er samansett av representantar fra Hordaland sau og geit , Hordaland bondelag , Hordaland bonde og småbrukarlag og Fylkesmannen si landbruksavdeling.

 

Årsmøtesakene gjekk greit føre seg , Kåre Hole vart vald til møteleiar . Innkalling og saksliste vart godkjend og det vart også årsmelding og rekneskap .

Leiaren las opp handlingsplanen for 2011 .

Det kom innspel om at det kunne vore interessant å fått til ein landbruksdag på vårparten evt . i August . Det vart einigheit om at styret skulle jobbe videre med denne saka.

 

 

Val av nytt styre vart som vist ovanfor.

  

Laget hadde i år 60 medlemmer, av desse var 51 hovudmedlemmer , 8 hustandsmedlemmer og 1 æresmedlem .

Det vart i år leiaren Kåre Hole og Erna Erstad som var Radøy sau og geit sine usendingar på årsmøtet i HSG .

Kåre Hole var utsending på leiarsamlinga i haust.

 

Laget har i vår hatt felles medlemsmøte med Lindås og Meland sau og geit  i Nordhordlandshallen . Vi hadde julemøte for medlemmane i Radøy sau og geit den 14 desember . Medlemmane i Austrheim sau og geit var inviterte . To av dei av dei kom på møtet , ellers var det 26 medlemmer tilstades på møtet . Jordbrukssjef Torill Mulen var med oss og snakka mellom anna om SMIL planen og rullering på den , ho var også innom bu og driveplikt og diverse kurs som kunne vere aktuelle for bøndene.

 

Stolte væreeigarar Johannes Kartveit, Edvin Vågstøl og Thomas Risnes

  

Det har i år vore 3 styremøter i Radøy sau og geit.

Også i år har ungdomsskulen fått lam som Odd Matre har partert .

Laget var med å skipa Åpen Gård saman med dei andre faglaga hjå Sletta Samdrift.

Me har fått til heimesida vår med god hjelp frå Gøran Espeland, den er å finna under nsg.no/hordaland/radoy.

 

Det vart i år felt 7 revar i Radøy ,og beste reve jegar vart Endre Floen med 4 felte revar . Jegeren får 1000 kr frå laget.

 

 Det har også i år vore ullinnsamling vår og haust . Desse gjekk greitt føre seg .

  

Laget samarbeida i år som i fjor med Austrheim sau og geit om kåringssjået som i år gjekk føre seg den 1.oktober . Kåringssjået var også i år utanfor Austrheim hallen . Veret var også på vår side denne dagen . Det var også i år mange aktivitetar for store og små inne i hallen og folk hadde anledning til å kjøpe seg mat .Det vart kåra 5spæl-lam frå 1 buskap , 33sjeviotlam frå 4 buskapar, og 34 nks lam 4 buskapar . I tillegg var det 17 nks lam fordelt på 4 buskapar frå Austrheim som vart kåra.

 

 

Vi hadde også utdeling av gåvepremiar etter kåringssjået på julemøtet. NKS

Høgast poengsum

 

værnr

 

eigar

premie

201151555

167

J Kartveit

Fat saualslaget

515

166

A Mariussen

Vase Felleskjøpet

520

165

A Mariussen

Bjølle Moen

513

165

A Mariussen

Bjølle Os Id

 

 

 

 

 

Høgast dommarpoeng

 

201151576

35

J Kartveit

Strilaringen

574

35

J Kartveit

Gårdbr.service

564

34

E Erstad

Risnes elektro

562

34

E Erstad

Minnepenn MTI

 

Best ull

 

201151576

9+9

J Kartveit

Vase sparebank

560

9+9

E Erstad

Gjensidige

590

9+9

E Erstad

Førstehj. Veland

514

9+8

A Mariussen

Kopp parapl kommunen

 

sjeviot

Høgast poengsum

 

værnr

 

eigar

premie

201151545

169

E Vågstøl

Fat saualslaget

546

165

B Morken

Vase felleskjøpet

537

165

E Vågstøl

Bjølle Moen

550

165

B Morken

Bjølle Os id

 

Høgast dommarpoeng

 

201151537

37

E Vågstøl

Sjeviotringen

550

37

B Morken

Vase Nortura

540

36

E Vågstøl

Carlos

534

36

E Vågstøl

Minnepenn MTI

 

Best ull

 

201151510

10+9

E Morken

Vase banken

509

10+9

E Morken

Nessemaskin

540

10+9

E Vågstøl

AK maskin

550

9+10

B Morken

Kopp skjorte kommunen

 

Spel

Høgast poengsum

 

værnr

 

eigar

premie

201151565

159

T Risnes

Fat saualslaget

532

156

T Risnes

Vase felleskjøpet

567

152

T Risnes

Bjølle Os id

 

Høgast dommarpoeng

 

201151565

34

T Risnes

Spelringen

567

34

T Risnes

Real maskin

568

34

T Risnes

Stevnebø

 

Best ull

 

201151565

9+9

T Risnes

Vase nortura

567

8+9

T Risnes

Storebø B T

568

8+9

T Risnes

Kvalheim vvs