Saksliste:

  1. val av møteleiar
  2. godkjenning av innkalling og sakliste
  3. val av skrivar
  4. val av 2 til å skrive under møteprotokoll saman med leiar
  5. årsmelding
  6. rekneskap
  7. handlingsplan for 2016
  8. innkomne saker+ saker frå styre
  9. val av nytt styre,revisorer og 2 utsendingar til årsmøte i HSG
  10. val av ny valnemd

 

Saker som skal takast opp på årsmøte må vera levert leiar 7 dagar før årsmøte

ivar.soltveit@felleskjopet.no

Årsmeldinga finn du på heimesida til RSG

www.nsg.no/hordaland/radoy

 

For styre

Ivar Soltveit

Leiar