Det vert fordrag om brannforebyggande arbeid i landbruket, ved branninspektør Ole J Ingebrigtsen.

Saksliste

  1. val av møteleiar
  2. godkjenning innkalling og saksliste
  3. val av skrivar
  4. val av 2 til å skrive under møteprotokoll saman med møteleiar
  5. årsmelding
  6. rekneskap
  7. handlingsplan 2014
  8. innkomne saker + saker frå styret
  9. val av nytt styre, revisorar og 2 utsendingar til årsmøte i HSG
  10. val av ny valnemd

 

Saker som skal takast opp på årsmøtet må vera levert leiar seinast 7 dagar før årsmøtet

Årsmeldinga ligg på heimesida vår   nsg.no/hordaland/radoy

 

For styret

Kåre Hole , leiar