John Olav Husabø demonstrerer oppsetting av lammingsbingar

Etter ein fin busstur med vår eigen sjåfør, Alf Angelskår ved rattet, kom vi fram til Leikanger og sauebruket til John Olav Husabø utpå laudagen. John Olav viste oss rundt i begge sauefjøsane sine. Først var vi innom den eldste som idag husa ca 250 søyer. Her fekk vi sjå mange gode og praktiske løysingar på plassutnytting, fôring og innreiing. I nyefjøsen som var under bygging lenger oppe i lia, skal det bli plass til 400 søyer.

Den eine fjøsen var skoten inn i terrenget.

John Olav beita all innmark, totalt ca 600 mål. Grovfôr kjøpte han hjå lokal rundballeprodusent. Han meinte dette gav den beste økonomien i hans driftsopplegg. Små og brattlendte slåtteteigar gjev høg pris på eigenprodusert grovfôr. Samstundes gjev innkjøp av alt grovfôr moglegheit for fleire søyer på bruket.

Vi takka John Olav for omvisninga og turen gjekk vidare til Kviknes Hotel i Balestrand der julebord og fest venta oss.