Det vart søkt om fellingsløyve på jerv då fleire lam vart funne drept. Dette har statens naturoppsyn slått fast. Det er drepe 3 lam i Mælen, Suldal, eit i Bråtveit og 3 ved Kaldavatne i Røldal. 

Løyve i Hordaland gjeld frå 18. august til og med 31. august. Fellingsforsøket skal koordinerast med fellingslaget i Rogaland. I Telemark skal søknaden vurderast på mandag.

Søknaden er gåve på bakgrunn av funn av eitt lam antatt drepen av jerv i Suldal den 14. august 2017. Det har i delar av det aktuelle området vore store tap av sau til jerv dei siste åra. Søkjar skriv at ein jerv med individnummer 3597 er antatt skadegjerar, og nyttar eit leveområde frå RV 7 i nord og til Åseral i sør. Det aktuelle området er skildra som eit viktig og prioritert utmarksbeite for sau med stor konsentrasjon av beitedyr. Erfaring har vist at jerv i området kan gjere stor skade på bufe. Det er difor søkt om løyve til felling av jerven for å redusere potensialet for vidare tap denne sesongen.

Fylkesmennene i Hordaland og Rogaland erstatta til saman ti sauer og 221 lam som tap til jerv i området i 2016.