Etter det partene betegner som svært krevende forhandlinger endte resultatet på 1,1 milliarder kroner. Mens landbrukets forhandlingsutvalg la fram et krav på 1,83 milliarder, var statens tilbud på 1,0 milliard.

Avtalen vil gi en generell inntektsøkning for landbruket fra 2018 til 2019 på 14.000 kr pr. årsverk. Årets krav var 25.300 kr pr. årsverk, mens tilbudet tilsvarte 11.900 kr pr. årsverk.

For saueholdet på landsbasis tilsier avtalen en inntektsøkning på 3.100 kr pr. årsverk fra 2018 til 2019. Kravet ville gitt 7.300 kr pr. årsverk, mens tilbudet la opp til 400 kr pr årsverk.

Geitmelkproduksjonen vil med avtalen få en økning på 13.000 kr pr årsverk fra 2018 til 2019. I kravet var det lagt opp til 40.400 kr pr årsverk, mens tilbudet her lå på 2.800 kr pr. årsverk.

 

Avtaledokumentene ligger på denne linke til Landbruks- og matdepartementets nettsider https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-og-jordbruket-inngar-jordbruksavtale/id2601568/

Partene er enige om å prioritere tilskudd til arealer med driftsvansker og de områder av landet der utviklingen i arealbruk er dårligst, gjennom å justere og prioritere ordninger målrettet mot disse områdene.

 

Partene er enige om å styrke satsingen på seterdrift over Regionale miljøprogram. Alle fylkesmannsembeter skal legge til rette for tilskudd på minst 50 000 kroner per seter. forutsatt produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til meieri.

 

For midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket endte avtalen med:

 • Det innvilges ikke tilskudd til investeringer i sauefjøs i 2019. Det gis unntak av støtte til økologiske saueprodusenter som må foreta større investeringer på grunn av endrede krav til liggeareal som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk fra mars 2017.
 • Det kan gis ekstra investeringstilskudd på inntil 500 000 kroner til geitemelkprodusenter som omstiller til annen produksjon og som selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter. Dette tilskuddet kommer i tillegg til ev. ordinær IBU-støtte. Lønnsomhetsvurderinger må ligge til grunn for tildeling av støtte til ny produksjon. Muligheten for å søke om ekstra investeringstilskudd gjelder t.o.m. 2020. Søknader må fremmes i forbindelse med de ordinære søknadsomgangene i fylkene.

 

 

Avtalepunkter som har betydning for småfeholdet:

 • Bunnfradraget beholdes på 6.000 kr
 • Utmarksbeitetilskuddet til småfé opp 10 kr pr dyr
 • Investeringsstøtte til Organisert beitebruk økes med 5 millioner kr
 • Arealtilskudd grovfor økes med 33 øre pr dekar i sone 6 og 7.
 • Arealtilskudd grovfor i sone 5 foreslås delt i 2.; sone 5 A der satsen økes med 28 kr pr dekar og sone 5 B Vestlandet der satsen økes med kr 63 pr dekar
 • Avløsertilskuddet for ferie/fritid økes med 49 kr pr geit og 24 kr pr sau
 • Makssats for avløsning ferie/fritid økes med  4.500 kr
 • Maksimal dagsats for avløsning ved sykdom økes med  115 kr
 • Tilskudd til verneverdige raser av sau og geit økes med 70 kr pr dyr
 • Målprisen på geitemelk opp 3 øre pr liter 15.000 kr pr. bruk
 • Driftstilskudd geitemelk økes med
 • Distriktstilskudd melk økes med 6 øre pr liter i sonene C til E og 2 øre pr liter i sonene F til J