Mandatet til arbeidsgruppa har vore å foreslå endringar som kan stimulera til auka produksjon og forenkling for byråkratiet. Frå NSG har leiar Tone Våg delteke.

På årsmøtet vårt vil nytta høvet til diskusjon omkring dei forslaga til endringar som ligg føre. Vi vil oppmoda årsmøteutsendingane om å lesa rapporten, som de finn ved å klikka på bildet under.