Endelig fordeling av ramme etter bruddet i jordbruksforhandlingene 2017
 
  Årets jordbruksforhandlinger endte som kjent med brudd 16. mai. Etter dette har Stortingets næringskomite behandlet Statens tilbud og fremmet en delt innstilling for behandling i Stortinget. Etter stortingsbehandlingen ble avtalepartene bedt om å inngå drøftinger om en ramme utarbeidet av partiet Venstre med støtte av regjeringspartiene. Denne rammen er på kr 650 millioner + en egenkapitalfordeling på kr 130 millioner. Fordelingen det nå er oppnådd enighet om vil i henhold til justerte beregninger for referansebrukene gi en gjennomsnittlig økning på 18.700 kr/årsverk i melkeproduksjon på geit og 7.300 kr/årsverk i saueholdet. Til sammenligning var beregnet årsverksøkning i jordbrukets krav på 28.800 kr/årsverk i melkeproduksjon på geit og 5.800 kr/årsverk i saueholdet, mens Statens tilbud ville gitt 4.200 kr/årsverk i melkeproduksjon på geit og 3.600 kr/årsverk i saueholdet. Både saueholdet og ikke minst geiteholdet kommer altså bedre ut med den vedtatte fordelingen enn det Staten hadde å tilby i utgangspunktet.  At saueholdet også kommer bedre ut enn det jordbruket i utgangspunktet krevde er jo verdt å merke seg.
 
Men selv om resultatet for saueholdet ble bedre enn fryktet er det ingen tvil om at det er denne produksjonen som fremdeles vil ligge desidert dårligst an i henhold til årsverksberegningene, med kun 41 % av den med best årsverksdekning og 66 % av den nest dårligste. 
 
Vi vil her kommentere noen av småfenæringas interesseområder i tilbudet:

 Beitetilskudd

Det generelle beitetilskuddet hang i en tynn tråd for småfeholdet etter Statens tilbud og inn mot behandling i Næringskomiteen. Og det er nok ikke å ta for hardt i å si at Norsk Sau og Geit har jobber knallhard med akkurat dette i løpet av våren.  Nå er dette riktignok redusert med 17 kr/dyr, men det er ikke fjernet helt. Når utmarksbeitetilskuddet økes med 35 kr for småfe vil de fleste komme litt positivt ut med dette, men sammen med reduksjonen i arealtilskuddet på grovfor i sone 1 og 3 av det vil være en nedgang for de som ikke kan slippe på utmarksbeite.   
 

Investeringer i beitefelt

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslo i kravet å gi et bra løft til investeringer i Organisert beitebruk. Staten foreslo også en økning på kr 3 millioner til dette, men ville øremerke disse midlene til tiltak i tilknytning til problematikken omkring skrantesjuke på reinsdyr i Nordfjella. Dette gikk gjennom, så altså ikke en styrkning av ordningen på generell basis!


Tilskudd kvalitetsslakt

 

Kvalitetstilskuddet på slakt av lam/kje er i år igjen på full sats. Dette er imidlertid et tilskudd i såkalt blå boks i forhold til WTO-avtalen, noe som innebærer en begrensning på antall slakt Norge har anledning til å betale ut tilskudd på. Maks antall slakt i henhold til dette er 1.075.700. Årets slakteprognoser tilsier at det vil bli levert flere kvalitetsslakt enn denne begrensningen og at denne overskridelsen vil være ca. 2,8 %.  Dette var en sak som blant annet var tatt opp i NSGs landsmøtet i mars. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslo i kravet at det fra 1. juli 2017 blir innført en ordning der det blir foretatt en avkortning på 2,8 % i ant. kvalitetsslakt som er grunnlag for tilskudd samtidig med at satsen økes tilsvarende med 2,8 % slik at utbetalingen skal bli den samme. Styret i NSG drøftet dette i begynnelsen av april og vedtok der et innspill på tilsvarende beregningsmetode som jordbrukets forhandlingsutvalg har tatt med i kravet. Departementet problematiserte forslaget fra jordbrukets forhandlingsutvalg og ønsket heller å øke kravet til kvalitetsslakt fra klassifisering O til O+ fra 1. juli 2017 og det er dette som har blitt stående i den endelige fordelingen.  NSG er oppriktig bekymret for dette, da et slikt skjerpet kvalitetskrav både vil kunne gå ut over enkeltbrukere i forhold til sauerase og driftsform, og kan tenkes å bli produksjonsdrivende med økt bruk av kraftfor. Dette var også denne saken det ble mest fokus rundt når vi møtte Næringskomiteen i høringen 24. mai.

 

Produksjonstilskudd sau  


Med ny telledato for sau i 2017 og at påsett igjen skal telles i dyretilskuddet hadde NSG et innspill på at høyeste sats må betales ut på et antall opp til 125 dyr for at alle skal komme noenlunde likt ut som tidligere. Dette tok Jordbrukets forhandlingsutvalg inn i kravet, der 1. trinn ble foreslått fra 0 til 126 dyr. I fordelingen ble det enighet om et tillegg på kr 50 i tillskuddssatsen for 0-100 dyr og en teknisk omregning med en faktor på 1,2608. Det er fremdeles litt usikkert hvordan dette vil slå ut.

 

Oppkjøpsordning for geitemelkkvoter 


I Stortingsmelding 11 (2016-2017) gikk Landbruks- og matdepartementet inn for en frivillig og tidsavgrenset oppkjøpsordning for å få bedre balanse i markedet for geitemelk. Ved «kreativ regning» hadde Staten da kommet frem til at det ikke er anvendelse for 20 – 25 % av geitemelka. Som kjent har NSG jobbet svært hardt med denne saken, både i høringen på meldingen og senere opp imot Stortingets næringskomité.  Vår bakgrunn for dette er at vi mente det vil være helt feil strategi med en oppkjøpsordning nå som geitemelkprodusentene har vært gjennom en omfattende saneringsprosess og er i en satsningsfase. Det gjøres for tiden også mye på markedssiden for geitemelkprodukter. Dessuten viser tall fra Tine at det kun er en liten del av geitemelka som ikke går til menneskemat og at ambisjonen for 2017 er å få denne andelen ned i tilnærmet 0. I innstillingen til meldingen støttet et flertall på Stortinget en frivillig og tidsavgrenset oppkjøpsordning, men det ble forutsatt at oppkjøpsordningen må begrenses til det omfang som er nødvendig for å unngå at geite-melk og geitemelkprodukter ender som dyrefôr. 
I tilbudet fremmet Staten en oppkjøpsordning i 2017og 2018 i størrelsesorden 1,4 millioner liter geitemelk, basert på det volumet som gikk til dyrefor i 2016.  I et romertallsvedtak, etter tilrådning fra Næringskomiteen, ber Stortinget regjeringen om at det ikke igangsettes en oppkjøpsordning for geitemelkkvoter i 2017 og 2018.

 

Samlet oversikt over tilskuddsområdene som berører småfeholdet vedlagt  


Denne tabellen inneholder en oversikt over de viktigste områdene som har betydning for småfeholdet, med gjeldende satser, NSGs innspill, jordbrukets krav og statens tilbud og den endelige rammen.

http://www.nsg.no/getfile.php/13104453/_NSG-PDF-filer/Jordbruksforhandlingene%202017%20-%20endelig%20fordeling%20260617%281%29.pdf