Det er eit vilkår for å få full erstatning at dyreeigar melder inn til Statens naturoppsyn straks eit tap- eller skadetilfelle vert oppdaga. Dei lokale rovviltkontaktane utfører kadaver-undersøkingane utan kostnad for dyreeigar.

Finn du sau som du mistenkjer er drepen av rovdyr:

  • Ta bilete.
  • Dekk til kadaveret og noter posisjonen/funnstaden.
  • Kontakt din lokale rovviltkontakt så snart som mogleg.

Ser du spor som du mistenkjer er av freda rovvilt?

  • Legg ein gjenstand som kan brukast til målestokk ved sidan av sporet.
  • Ta bilete av sporet/sporrekkja.
  • Send biletet til regionalt rovviltansvarleg i SNO, Rein-Arne Golf.

 

Rovviltkontaktar:

Navn og adresse

Telefonnummer

Ansvarsområde

Andersen, Harald N. 

902 13 685

Hardanger m/ omland

Dunkley, Andreas 
Jonas Liesgt. 11, 5529 Haugesund

480 25 444

Nord i Rogaland og Sør i Hordaland.

Haugen, Hartvig 
5645 Sævareid

56 58 31 96

970 13 594

Ytre deler av Hordaland

Slettemark, Ingmar 
Grove, 5700 Voss

56 51 54 07

957 09 271

Voss, Nordhordland

 

Regionalt rovviltansvarleg i SNO:

  • Rein Arne Golf, tlf. 480 94 364, rein-arne.golf@miljodir.no

 

Sakshandsamar hos Fylkesmannen:

 

Rovviltobservasjonar og tapsdata på nett: