Fordelane med medlemsskap i Norsk Sau og Geit er mange:

 1. Tala sauen og geita si sak. Desto fleire engasjerte medlemmar vi får desto betre.
 2. Nsg arbeider for betre økonomi i sauehaldet gjennom faglaga, høyringsutalar og politisk arbeid.
 3. Fagleg utvikling.
 4. Avlsarbeidet for sau og geit. 
 5. Gjetarhund
 6. Arbeid med utnytting av utmarksbeita.
 7. Rabatt i samband med juridisk hjelp, og rabatt på forsikring.
 8. Fagleg og sosialt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 9. Fagbladet SAU OG GEIT med 6 utgåver i året i tillegg til seminkatalog m.m.
 10. I Hordaland har vi apotekavtale som gjev rabatt på snyltarmiddel m.m
 11. Arbeid med organisert beitebruk, rovvilttap, dyrehelse og smitteførebyggande tiltak.
 12. Forskjellige kurs, eksempelvis
 • Klyppekurs
 • Gjetrhundkurs
 • Seminkurs
 • Slaktekurs
 • Osv..

Vervekampanjen som starta etter årsmøtet i fjor, går fram til årsmøtet i Ullensvang 28. februar. HSG har sett av kr 20.000 til premiar som går til beste lokallag og dei beste vervarane.

Vi har snakka med nokre av lokallaga. Randi Frette i Etne Sau og Geit kunne fortelja at dei så langt hadde fått 13 nye medlemmar. Ivar Turøy i Bømlo Sau og Geit hadde ikkje kome skikkeleg igang enno, men 3 nye medlemmar var på plass så langt. Så her er det berre å stå på! 

Styret