Til                                                                                                                                                          

Representantskapet i Norsk Sau og Geit m/vara

Fylkeslagene i Norsk Sau og Geit v/leder og sekretær

Styret i Norsk Sau og Geit m/vara

Valgnemnda Norsk Sau og Geit m/vara

Ledere sentrale råd i Norsk Sau og Geit

Avlsrådet for sau i Norsk Sau og Geit

Fagrådet for geit i Norsk Sau og Geit

Ansatte i Norsk Sau og Geit

 

 

 

Styret i Norsk Sau og Geit vedtok høsten 2021 restriksjoner vedr. avlsarbeidet for sau for besetninger som også hadde geit.

Bakgrunnen for dette vedtaket var bekymring for usikkerheten omkring status for utbredelsen av Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) i det norske småfeholdet og faren for overføring fra geit til sau.

 

Styrevedtaket fra 8. september 2021:

«Saueholdere som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke kåre værlam på kåringssjå i regi av Norsk Sau og Geit for salg til andre høsten 2021 og videre framover.

Værringmedlemmer som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke delta i ringarbeidet fra paringsstart høsten 2021 og videre framover.

Det gis ikke dispensasjoner fra dette vedtaket.»

 

Styret har drøftet disse restriksjonene på nytt i møte 9. – 10. juni 2022.

Etter dette er det innhentet råd fra Avlsrådet for sau på denne saken.

 

Siden i fjor høst har det ikke kommet ny informasjon av vesentlig betydning for mulig overføring til sau.

Det er så langt ikke satt i verk overvåkningsprogram for evt. kartlegging i melkegeitpopulasjonen eller sauepopulasjonen i Norge.

Men det er heller ikke avdekket midd på melkegeit eller sau via generelle overvåkningsprogram eller mistanke.

I forbindelse med ny dyrehelselov i EU og tilpasninger av nasjonalt regelverk er Saueskabbmidd i løpet av vinteren nedgradert fra A-sjukdom til nå liste 2 (tidligere B).

Dette gjør dessverre at et større ansvar muligens kan bli lagt på næringa ved utbrudd.

 

 

Styret i Norsk Sau og Geit er fremdeles bekymret for situasjonen omkring Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) i det norske småfeholdet,

men ser ikke grunnlag for at de strenge restriksjonene de som var innført for kombibesetninger sau/geit høsten 2021 skal videreføres.

 

Styret i Norsk Sau og Geit har pr. 30. juni 2022 fattet følgende vedtak:

  • NSG opphever restriksjonene ved værlamkåring og deltakelse i værering som ble innført høsten 2021 for besetninger med både sau og geit.
  • Arrangør av kåringssjå oppfordres til være spesielt nøye med smittebeskyttelsen på kåringssjået ved kåring av værlam der besetningen også har geit.
  • Væreringen oppfordres til å diskutere smittebeskyttelsen mellom sau og geit (begge veier) med medlemmene som har begge arter, og å finne best mulig praktiske løsninger.

 

 

Med hilsen

Norsk Sau og Geit

 

Lars Erik Wallin

Generalsekretær

Tlf.: 48150190