Kåring av verlam 2018

 

 

Krav/ huskeliste til arrangør av kåringssjå

 

Overtrekksko til dommarane, ikkje dei blå,i plast, men blanke som ser ut som ein støvvel.

 

Virkon S tablettar og pumpesprøyte til spyling av dommar kleda mellom gardane

 

Alle lam må kårast i eigen garde, ikkje i felles garde. Dette grunna sauesjukdommen fotråte

 

Løyve frå lokalt mattilsyn må kvar arrangør syta for

 

Dommarbingen bør vera 10 – 12 m²  og helst 3 og max 5 lam i ringen under dømminga

 

Lamma bør/skal vera turre når ulla skal dømast for å få ”sikker” døming av ulla

 

Fast dekke i dommarbingen, men ikkje strekkmetall

 

Lupe skal brukes for å sjekke ulla på ALLE lam som blir kåra, ALLE dommarane har lupe.

 

Tang til kåringsmerka MÅ væra tilgjengelig

 

Ta inn Kåringsavgifta som er fastsett til kr. 150,- for kvart stillte lam men vent med å betala inn til HSG før rekning vert sendt frå Avlsutvalet i HSG.

Kåring av værlam

Værlamkåringa er første steg i utvalget av avlsværer. Kåringa danner grunnlaget for det videre utvalgsarbeidet på hanndyrsida, der de beste kåralamma settes inn som prøvevær til avkomsgransking i en værering. Salg av kåra lam er også et viktig tiltak for å spre den avlsmessige framgangen til de som ikke selv driver et aktivt avlsarbeid i egen besetning.

Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen seinest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om; ørenr., rase, kjønn, fødselsdato, mor, far, høstvekt og høstveiedato.

Eier av lammet som stilles til kåring må være hovedmedlem av NSG.

 

Det er ikkje endring av innmeldingskjema.

Kåringsreglene publiseres på webben fortløpende etter hvert som de blir fastsatt for den enkelte rase.

Me vil oppfordre alle kåringsdommarar og arrangørar til å sjå nøye gjennom desse reglane slik at alle veit kva som gjeld når kåringa startar.

 

Alle kåringsdommarane stiller i kjeladressar m/logo for NSG/Dommar,og har med regnbukse til sjåa.

 

Det er LAMMEINDEKSANE på kåringsdagen  som skal nyttast ved kåringane. I PC kåringsprogrammet er den korrekte lamme-indeksen alltid oppdatert.For kåringssjåa i Hordaland vert det oppdaterte indeksar kvar natt i kåringssesongen.

 

PC sekretæren må sjå til at lammet som er til kåring ikkje har for sterk grad av innavl (slektssjekk).

Les dette nøye og sett deg spesielt inn i dei reglane som gjeld dine dyr/rase.

 

Det skal IKKJE kårast lam på dispensasjon av rasane NKS, Sjeviot og Kvit Spæl i Hordaland, men i  område der etterspurnaden etter kåringslam er stor i høve til tilbodet, kan dommarane kåra på ”dispensasjon” frå minstekrav til einskildpoeng eller sumpoeng på små rasar som Ryggja, Blæs,Suffolk,Farga Spæl og lignende, dyra i desse skal kårast etter dei spesielle kåringsreglene for kvarrase/kåringstype laga av raselaga sjølve.

 

Værer med helt kvit fell kan ikke kåres etter regelverket for flerfarga spæl og skal vrakes hvis de stilles til kåring etter dette regelverket .ref.regler får kåring av farga spæl

 

Skjema.

Eit eksemplar (kopi) av oppsummeringsskjema for sjået,navn på utstillar og tal lam kåra 

Tore Atle Sørheim, Kattatveit 73, 5417 Stord.

Det er PC kårarane/arrangørlag som må ta ansvar for dette.

 

PC kåring.

Det vert PC kårarar på dei fleste sjåa  i Hordaland.

For at dette skal fungera greitt, så må dei som skal utføra denne jobben få ei oversikt over alle lam som er påmeldt til vedkomande sjå,  på førehand. Dyreeigar melder inn sine lam direkte til PC kårar

 

Kvalitetsmønstring.

Det vert inga kvalitetsmønstring på kåringssjåa i Hordaland i år.

Lilla sløyfeband vert som før, krav til lilla sløyfe er 27 poeng i rasane NKS og Kvit Spæl.

I smårasane må dei ha minst 44 poeng og innkludert krav til rasepreg minst 9, der det er mange poeng å gi slår ein i saman slik at da blir tilnærma lik «vanleg» dømming, men rasepreget er her SVÆRT viktigt.

Kåringsklyper har dommarane/pc kårarane med.

 

 

Les  kåringsreglementet, og merk dåke dei evt endringane som er er gjort dette året.

 

Les dette nøye og sett deg spesielt inn i dei reglane som gjeld dine dyr/rase.

 

Skjema.

Eit eksemplar (kopi) av oppsummeringsskjema for sjået,navn på utstillar og tal lam kåra  og eventuelt sløyfeband og rosettar som ikkje er brukt, snarast etter sjået sendast til

Tore Atle Sørheim, Kattatveit 73, 5417 Stord.

Det er PC kårarane/arrangørlag som må ta ansvar for dette.

 

PC kåring.

Det vert PC kårarar på dei fleste sjåa  i Hordaland.

For at dette skal fungera greitt, så må dei som skal utføra denne jobben få ei oversikt over alle lam som er påmeldt til vedkomande sjå,  på førehand. Dyreeigar melder inn sine lam direkte til PC kårar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL LOKAL LAGA

 

I 2018 skal det betalast kr. 150,- for ALLE stillte lam til kåring (også dei som IKKJE vert kåra), og da skal væra TAK over kåringsplassen (dyr/dommarar/pc operatørar) lamma skal dømmast tørre.

 

Husk det er lokallaget som har ansvar for at krav til kåringsplass, overtrekkssko(husk dei blanke som ser ut som ein støvvel), Virkon S tablettar og pumpesprøyte til spyling av dommar kleda mellom gardane, 

 

Kåringsavgift.

Det er kåringsansvarleg i saualslaget som har ansvar for ei samla innbetaling frå sjået, når rekninga kjem frå HSG.

 

NB !! Desse skriva må det lokale saualslaget eller landbrukskontora rundt om i fylket gjera kjent for samtlege utstillarar ved å senda ut kopier til dei som treng det.

Gjer og kjent for utstillarane kor dei kan finna kåringsreglar og innmeldingskjema på NSG si internett-side http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html

Og dette må skje snarast !!!

 

 

Med helsing

 

Tore Atle Sørheim

Kåringsansvarleg

90620154